Alpha Bank: Στα 117,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη

0
204

Στα 117,3 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα κέρδη μετά από φόρους κατά το β΄ τρίμηνο του 2022 της Alpha Bank, ανεβάζοντας έτσι τα συγκεκριμένα κέρδη για το α΄ εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς στα 242,7 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 73 εκατ. ευρώ μη συμπεριλαμβανομένων:

α) των μη επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων ύψους 6 εκατ. ευρώ,
β) των ζημιών απομείωσης ύψους 3 εκατ. ευρώ,
γ) την επίπτωση των συναλλαγών ΜΕΑ 214 εκατ. ευρώ,
δ) των εσόδων από διακοπείσες δραστηριότητες και άλλες συναλλαγές 217 εκατ. ευρώ
ε) φόρων σχετιζόμενων με τα παραπάνω, ύψους 49 εκατ. ευρώ.

Το Καθαρό Έσοδο Τόκων αυξήθηκε κατά 6,9% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε 302,7 εκατ. ευρώ, επωφελούμενο από την αύξηση των χορηγήσεων και των εσόδων χρεογράφων.

Τα καθαρά Έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 100,7 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,7% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η ενισχυμένη επίδοση του α’ τριμήνου οφειλόταν σε έσοδα που προέκυψαν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στη χρηματοδότηση έργων.

Τα Επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν σε 244,7 εκατ. ευρώ, αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, ενώ τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν κατά 5,4% λόγω έκτακτων εξόδων («Εξαιρούμενων Κονδυλίων»). Επιπλέον εξοικονόμηση κόστους έχει ήδη εξασφαλισθεί για το τρίμηνο από συναλλαγές ύψους 18 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να λογιστικοποιηθεί με την ολοκλήρωσή τους.

To Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων ανήλθε σε 173,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 5,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάκαμψης στο Καθαρό Έσοδο Τόκων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο CEO της τράπεζας Βασίλης Ψάλτης δήλωσε:

“Ακριβώς έναν χρόνο μετά την παρουσίαση του Στρατηγικού μας Σχεδίου “Project Tomorrow”, η Alpha Bank επέδειξε εξαιρετική αποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας όλους τους σχετικούς στόχους τονίζει ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του β΄τριμήνου.

Κατά το α’ εξάμηνο, οι ισχυρές επιδόσεις της Τράπεζας συνεχίστηκαν, με αύξηση των μεγεθών και παράλληλη μείωση του κινδύνου σε βασικούς δείκτες, βελτιώνοντας ουσιαστικά την κερδοφορία, τα εποπτικά κεφάλαια, την ποιότητα των εσόδων και, τελικά, τις προοπτικές ανάπτυξης για το έτος 2022.

Ως αποτέλεσμα διαδοχικών επιτυχών συναλλαγών, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε στο 8,2%, επιβεβαιώνοντας πλήρως τις εκτιμήσεις μας. Είναι η πρώτη φορά, μετά από σχεδόν μία δεκαετία, που ο Δείκτης ΜΕΑ του Ομίλου διαμορφώνεται σε μονοψήφιο ποσοστό, μία συντριπτική διαφορά σε σχέση με τις αρχές του 2019, όταν ο αντίστοιχος δείκτης βρισκότανστο 48,9%. Η απρόσκοπτη υλοποίηση αυτού του σχεδίου αναδιάρθρωσης συνιστά επιβεβαίωση της ικανότητας και της αποφασιστικότητας της ομάδας μας να φέρνει εις πέρας πολύπλοκους στόχους, ακόμα και κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου απομείωσης των ΜΕΑ υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η τραπεζική μας δραστηριότητα συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά, μέσα και από την αυξημένη πιστωτική επέκταση προς τις Επιχειρήσεις, γεγονός που επιτρέπει στην Alpha Bank να επανακτήσει την πρώτη θέση στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.

Το α’ εξάμηνο, η Τράπεζά μας στήριξε την ελληνική οικονομία με νέες εκταμιεύσεις δανείων ύψους €4 δισ., καταγράφοντας πιστωτική επέκταση της τάξης των €1,7 δισ.

Παράλληλα, η δημιουργία της νέας Alpha Bank συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς και κατά το α’ εξάμηνο του 2022, καθώς νέες στρατηγικές συμμαχίες υψηλής προστιθέμενης αξίας κεφαλαιοποιούν τη δυναμική του Δικτύου και των Συνεργατών μας. Τον Ιούλιο εγκαινιάσαμε τη συνεργασία μας με τη Nexi, τον κορυφαίο όμιλο τεχνολογιών πληρωμών, με στόχο τον μετασχηματισμό των υπηρεσιών πληρωμών και την παροχή πρωτοποριακών λύσεων στους εμπόρους, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή ψηφιακών πληρωμών στη χώρα μας. Επίσης, πρόσφατα προχωρήσαμε στην ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή για το Project Skyline, που αφορά στη μεταβίβαση ακινήτων αξίας περί τα €500 εκατ., την αξιοποίηση και τη διαχείριση των οποίων θα αναλάβει η θυγατρική εταιρεία Real Estate του Ομίλου μας.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζονται οι διαρθρωτικές αλλαγές στη βάση κόστους μας, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εξοικονόμηση δαπανών ύψους €132 εκατ. Η προσήλωση στην υλοποίηση του σχεδίου μας είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του ποσοστού Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων στο α’ εξάμηνο, και Κέρδη Μετά από Φόρους €243 εκατ., σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους ετήσιους στόχους κερδοφορίας μας.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει ασταθές, λόγω του συνδυασμού των συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία, της αύξησης του ενεργειακού κόστους, του υψηλού πληθωρισμού και των επίμονων συνεπειών της πανδημίας. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα καταγράφει ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού αυτό το καλοκαίρι, με ισχυρές προοπτικές απασχόλησης και θετικές εκτιμήσεις για ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.

Η Alpha Bank διαδραματίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη στήριξη των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στην Ελλάδα, γεγονός που μας γεμίζει αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε σε ιδανικήθέση να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή μας πορεία σε αυτό το περιβάλλον προκλήσεων.”

Το Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου διαμορφώθηκε σε 94 μονάδες βάσης, λαμβανομένων υπόψη των ζημιών απομείωσης ύψους 75 εκατ. ευρώ καθώς και των εξόδων διαχείρισης καθυστερήσεων 14 εκατ. ευρώ, ενώ, για το εξάμηνο, ανήλθε σε 75 μονάδες βάσης, σε συμφωνία με τον στόχο που είχε τεθεί για το έτος. Επιπλέον, η επίπτωση από απομειώσεις που σχετίζονται με συναλλαγές ανήλθε σε 189 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για το 2022. Οι καθαρές ροές ΜΕΑ παρέμειναν αμετάβλητες το β’ τρίμηνο.

Συνεχής επέκταση του χαρτοφυλακίου Εξυπηρετούμενων Δανείων με ρυθμό υψηλότερο από την αγορά (+ €0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση) και με νέες εκταμιεύσεις προς Επιχειρήσεις

Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ανήλθαν σε €1,9 δισ. το β’ τρίμηνο, κυρίως στους κλάδους του εμπορίου, της μεταποίησης, του τουρισμού και των υποδομών. Σημειώνεται ότι η συνολική λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου Χορηγήσεων περιλαμβάνει τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €5,5 δισ. των συναλλαγών ΜΕΑ «Galaxy» και «Cosmos».

Το χαρτοφυλάκιο Εξυπηρετούμενων Δανείων του Ομίλου (εξαιρουμένων των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας των συναλλαγών «Galaxy» και «Cosmos») ενισχύθηκε περαιτέρω, κατά 3% σε τριμηνιαία βάση ή €0,9 δισ., και διαμορφώθηκε σε €30,6 δισ., ως αποτέλεσμα σημαντικής αύξησης των νέων εκταμιεύσεων προς Eπιχειρήσεις και αποπληρωμών στο χαρτοφυλάκιο δανείων Ιδιωτών.

Η εγχώρια καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €0,7 δισ., με μεγάλες εκταμιεύσεις Επιχειρηματικών κυρίως δανείων. Ως αποτέλεσμα, το α’ εξάμηνο, η Τράπεζα επέτυχε ήδη το 73% του συνολικού της στόχου για καθαρή πιστωτική επέκταση για το 2022.

Αύξηση καταθέσεων κατά €1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση κυρίως από Επιχειρήσεις

Μετά από τη μειωμένη εποχική επίδοση του α΄ τριμήνου 2022, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά €1,6 δισ. σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε €48,5 δισ. λόγω εισροών καταθέσεων πρώτης ζήτησης από Επιχειρήσεις και νοικοκυριά, συμβάλλοντας στην χρηματοδότηση της επέκτασης του χαρτοφυλακίου δανείων.

Ισχυρή ρευστότητα και χρηματοδοτικό προφίλ

Η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρέμεινε σε €13 δισ. σε τριμηνιαία βάση, κάνοντας πλήρη χρήση του Προγράμματος Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO ΙΙΙ).
Επωφελούμενο από τους ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης από την ΕΚΤ, το κόστος χρηματοδότησης της Τράπεζας παρέμεινε σε αρνητικά επίπεδα το β’ τρίμηνο 2022 (-3 μονάδες βάσης).

Eπίτευξη μονοψήφιου δείκτη ΜΕΑ 8,2%. Οι καθαρές ροές ΜΕΑ παρέμειναν αμετάβλητες

Σε οργανικό επίπεδο, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση, καθώς οι υψηλότερες εισροές αντισταθμίστηκαν από την τακτική εξυπηρέτηση των δανείων (curings) και τις αποπληρωμές. Στο τέλος Ιουνίου 2022, τα μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκαν σε €3,2 δισ. από €4,9 δισ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ που σχετίζονται με τις συναλλαγές «Hermes», «Solar», «Leasing» και «Light», στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση» ύψους €1,6 δισ. Ως αποτέλεσμα, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων σε επίπεδο Ομίλου μειώθηκε σε μονοψήφιο ποσοστό 8,2%.

O Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου μειώθηκε σε 40%, λόγω της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση»

Ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης της περιμέτρου των χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ο Δείκτης Κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου μειώθηκε σε 40%. Ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 77%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 135%.

Tα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα Ομίλου ύψους €3,2 δισ. στο τέλος του β’ τριμήνου 2022, αποτελούνται κυρίως από ΜΕΑ Ιδιωτών (86% του συνόλου), με εξασφαλίσεις (78% του συνόλου), ενώ περίπου τα μισά (48% ή €1,6 δισ.) αφορούν σε ανοίγματα με λιγότερο από 90 ημέρες σε καθυστέρηση.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 16%

Στο τέλος Ιουνίου 2022, η Κεφαλαιακή βάση ανήλθε σε €5,4 δισ., ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) ανήλθε σε 15,1%, αυξημένος κατά 10 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση. Συγκεκριμένα, η αύξηση προέκυψε από τη θετική επίπτωση κατά 26 μονάδες βάσης από συναλλαγές και κατά 22 μονάδες βάσης από την οργανική κερδοφορία του τριμήνου, τα οποία αντισταθμίστηκαν μερικώς από την αρνητική επίπτωση κατά 3 μονάδες βάσης από το χαμηλότερο αποθεματικό των ομολόγων, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και καταχωρούνται στην Καθαρή Θέση (FVOCI), την αρνητική επίπτωση κατά 9 μονάδες βάσης από την εφαρμογή της απόσβεσης των φορολογικών απαιτήσεων, καθώς και -12 μονάδες βάσης από την αύξηση των Σταθμισμένων για τον Κίνδυνο Στοιχείων του Ενεργητικού, ενώ αρνητική ήταν η επίπτωση κατά 11 μονάδες βάσης από λοιπά εποπτικά στοιχεία.

Λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίπτωση στα Σταθμισμένα για τον Κίνδυνο Στοιχεία του Ενεργητικού (RWAs), που εκτιμάται ότι θα προκύψει από τις συναλλαγές, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio) του Ομίλου διαμορφώνεται σε 16%.

Ο αντίστοιχος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας με πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ ανήλθε τον Ιούνιο 2022 σε 13,9% ή σε 14,7%, λαμβανομένης υπόψη της προαναφερθείσας θετικής επίπτωσης των RWAs.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr