Δύο μεγάλα πάρκα για σκύλους από τον Δήμο Αθηναίων

0
294
δύο-μεγάλα-πάρκα-για-σκύλους-από-τον-δή
(ÎÝíç Äçìïóßåõóç) Ï ÄÞìïò Áèçíáßùí äçìéïýñãçóå äýï íÝá ðÜñêá, áðïêëåéóôéêÜ ãéá ðåñßðáôï ìå óêýëïõò âñßóêïíôáé áðü óÞìåñá óôç äéÜèåóç ôùí Áèçíáßùí, óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ ÐñïìðïíÜ êáé óôçí ðëáôåßá ÏâñÝíïâéôò, óôï ÍÝï Êüóìï. Ïé ðñùôïðïñéáêïß áõôïß ÷þñïé äßíïõí ôç äõíáôüôçôá óå üóïõò Ý÷ïõí êáôïéêßäéá íá åêìåôáëëåõôïýí ôçí áóöÜëåéá ðïõ ðñïóöÝñïõí ôá åéäéêÜ ó÷åäéáóìÝíá ðÜñêá, êáèéåñþíïíôáò ôá óçìåßá áõôÜ ãéá ôçí êáèçìåñéíÞ ôïõò âüëôá, ïðïéáäÞðïôå þñá ôçò çìÝñáò, ÔåôÜñôç 1 Äåêåìâñßïõ 2021. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÄÇÌÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ/STR

Δήμος Αθηναίων: Άλλα δύο πάρκα, αυτήν τη φορά αποκλειστικά για περίπατο με σκύλους, βρίσκονται από σήμερα στη διάθεση των Αθηναίων, στην περιοχή του Προμπονά και στην πλατεία Οβρένοβιτς, στον Νέο Κόσμο.

Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του δήμου, πρόκειται για χώρους κοινωνικοποίησης, παιχνιδιού, εκγύμνασης και εκπαίδευσης σκύλων, ενώ παράλληλα τηρούν όλες τις προδιαγραφές ενός πρότυπου δημόσιου πάρκου.

Τα πάρκα είναι περιφραγμένα, διαθέτουν ξεχωριστές «ζώνες» για μικρόσωμους και μεγαλόσωμους σκύλους, ώστε τα ζώα να παίζουν με ασφάλεια μέσα σε αυτές. Και τα δύο πάρκα είναι μεγάλα σε έκταση. Στον Προμπονά ξεπερνάει το ένα στρέμμα και στην πλατεία Οβρένοβιτς τα 700 τ.μ. Επίσης, στα πάρκα έχει τοποθετηθεί ειδικός εξοπλισμός και όργανα εκγύμνασης και επιδεξιότητας. Μεταξύ άλλων, ράμπα ανάβασης, ξύλινος διάδρομος-«πασαρέλα» με ανάβαση και κατάβαση, εμπόδια για μικρόσωμα και μεγαλόσωμα σκυλιά, ποτίστρες κ.ά.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τονίζει ότι αυτά τα δύο πάρκα είναι «απλώς η αρχή» και «στόχος είναι να δημιουργηθούν και άλλα στις γειτονιές της πόλης, προσφέροντας τις ιδανικές συνθήκες παιχνιδιού και εκπαίδευσης για τα κατοικίδια».

Δ.Β.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr