ΕΦΚΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Νέο ασφαλιστικό : Τι αλλάζει στις συντάξεις – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

0
49

ΕΦΚΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Νέο ασφαλιστικό : Τι αλλάζει στις συντάξεις – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – Όσα πρέπει να γνωρίζετε.
Ειδήσεις: Οδηγίες για τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων μέσω του προγράμματος των 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και της υποβολής των ΑΠΔ δίνει εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ (efka.gov.gr).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Ειδικότερα, σύμφωνα με το dikaiologitika.gr, η ασφάλιση των ωφελούμενων – εργαζόμενων του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μέσω της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) των αντίστοιχων μισθολογικών περιόδων, μαζί με το τυχόν λοιπό προσωπικό των ενταγμένων στο πρόγραμμα επιχειρήσεων-εργοδοτών, στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, με επιδότηση, για έξι (6) μήνες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, του συνόλου (100%) των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη), ανεξάρτητα από το ύψος του μηνιαίου μισθού, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών, που αναλογούν στα Δώρα Εορτών και Επίδομα Αδείας.

Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του προγράμματος ορίζεται η 01.10.2020, ισχύει δε μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Η αμοιβή του ωφελούμενου – εργαζόμενου βαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση – εργοδότη.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

1. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι εργαζόμενοι που προσλήφθησαν ή θα προσληφθούν από 01.10.2020 και μετέπειτα με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, διάρκειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πληρούν τις προϋποθέσεις της κοινοποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

Οι ανωτέρω, κατά το χρόνο της πρόσληψής τους, δεν πρέπει:

• να είχαν ή να έχουν ενεργή σύμβαση εργασίας με :
– την αιτούσα επιχείρηση/ εργοδότη, ως προσδιορίζεται με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) ή
– με άλλον εργοδότη,
για τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία πρόσληψής τους,
• να εργάζονται σε άλλη επιχείρηση – εργοδότη.

Οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι του προγράμματος δεν μπορούν να ενταχθούν στο Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ – ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν.4690/2020 (Α104) και οι συμβάσεις εργασίας τους δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή.

Η περίοδος επιδότησης των ασφαλιστικών εισφορών αφορά ημερολογιακό εξάμηνο σύμφωνα με την εκάστοτε ημερομηνία ένταξης εργαζόμενου στο πρόγραμμα (έναρξης της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας).

Σε κάθε περίπτωση αφορά χρονική περίοδο μετά την 01.10.2020, και δεν ξεπερνά το ημερολογιακό εξάμηνο.

Με την παρέλευση των έξι (6) μηνών, η εργασιακή σχέση μπορεί να συνεχιστεί, με συμφωνία επιχείρησης-εργοδότη και ωφελούμενου-εργαζόμενου. Όμως για την περίοδο πέραν του εξαμήνου υπόχρεος καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών είναι ο εργοδότης.

2. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που εντάσσονται στο πρόγραμμα, ισχύουν οι κάτωθι όροι και δεσμεύσεις:

2.1. Ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες

• Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξής τους στο πρόγραμμα, (υποβληθείσας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες ή να έχουν ρυθμίσει τυχόν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο & τον e-Ε.Φ.Κ.Α..

2.2. Διατήρηση θέσεων εργασίας για το διάστημα ένταξης στο πρόγραμμα

• Για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών, ο μέσος όρος των θέσεων εργασίας πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων της 18.09.2020 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4726/2020), προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων.
• Ο αριθμός των εργαζομένων, αφορά στο σύνολο των μισθωτών αμειβομένων με μισθό ή ημερομίσθιο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου), με πλήρη ή μειωμένη απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή.
Στον ανωτέρω υπολογισμό δεν συμπεριλαμβάνονται εργαζόμενοι:
• των οποίων η σύμβαση εργασίας λύεται λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου.
• των οποίων λήγει η σύμβαση ορισμένου χρόνου.
• που αποχωρούν οικειοθελώς.

2.3. Κατά τη διάρκεια της επιδότησης δεν επιτρέπεται:

• Η μεταβολή των όρων σύμβασης εργασίας των ωφελούμενων – εργαζομένων.
• Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, εκτός αν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, που αφορά στον εργαζόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση, οι επιχειρήσεις – εργοδότες, δύνανται να αιτηθούν την έγκριση νέας επιδοτούμενης θέσης και όχι την αντικατάσταση αυτής με νέο επιδοτούμενο εργαζόμενο για το υπολειπόμενο διάστημα μέχρι τη λήξη του εξαμήνου.
Συμπερασματικά, σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου, για το χρονικό διάστημα της επιδότησης – μέγιστο το ημερολογιακό εξάμηνο από την έναρξη της απασχόλησης (έναρξη σύμβασης) ανεξαρτήτως εάν αυτή διαρκέσει περισσότερο – υπολογίζονται επί των ακαθάριστων μικτών αποδοχών της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (μειωμένης ή πλήρους απασχόλησης) και δεν καταβάλλονται από τον εργοδότη, αφού καλύπτονται κατά ποσοστό 100% από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (Α.Π.Δ.)

Η ασφάλιση των ωφελούμενων – εργαζόμενων του προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί μέσω της υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) των αντίστοιχων μισθολογικών περιόδων, μαζί με το τυχόν λοιπό προσωπικό των ενταγμένων στο πρόγραμμα επιχειρήσεων-εργοδοτών, στις προθεσμίες που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της περιόδου ένταξης εργαζομένων στο εν λόγω πρόγραμμα γίνεται με τη χρήση νέων τριψήφιων Τύπων Αποδοχών (Τ.Α.), ενώ, στα λοιπά πεδία της Α.Π.Δ. καταχωρούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία, όπως αντιστοιχούν στην παρασχεθείσα απασχόληση του ωφελούμενου – εργαζομένου με βάση τα πραγματικά δεδομένα (Κ.Α.Δ., Κωδικός Ειδικότητας, Κωδικός Πακέτου Κάλυψης, ημέρες εργασίας, αναλογούσες αποδοχές και αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές, συμπλήρωση υποχρεωτικά των πεδίων ένδειξης πλήρους ή μειωμένης απασχόλησης, και υποχρεωτικά των πεδίων Από Έως , κ.λ.π.).

Οι νέοι Τύποι Αποδοχών (Τ.Α.) αντιστοιχούν ως προς την λειτουργικότητά τους στους ήδη υπάρχοντες Τ.Α. ως ακολούθως :

Πως θα δηλωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές για το πρόγραμμα των 100.000 θέσεων εργασίας

ΕΦΚΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Νέο ασφαλιστικό : Τι αλλάζει στις συντάξεις – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – 10 αλλαγές σε Οικονομία και ασφάλιση.

Με 10 αλλαγές σε Οικονομία και Ασφάλιση κάνει ποδαρικό το 2021. Ωστόσο η υγειονομική κρίση, που συμπιέζει υπέρμετρα τα δημοσιονομικά θεμέλια, μοιάζει να είναι το πρόπλασμα νέων περιοριστικών μέτρων αμέσως μετά την υποχώρηση της πανδημίας (αλλά οπωσδήποτε μετά από εκλογές…).

Οι κυριότερες αλλαγές αφορούν στη φορολογία, τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση, αλλά υπάρχει και η αναμονή των αναδρομικών.

Ολα τα ΝΕΑ για τις συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα ΕΔΩ

Αναλυτικά:

1.Τις πρώτες ημέρες του νέου χρόνου (15/1) θα εκδικαστεί η προσφυγή των συνταξιουχικών οργανώσεων κατά της απόφασης της κυβέρνησης για μη καταβολή του συνόλου των αναδρομικών, όπως με σαφήνεια έκρινε το Συμβούλιο της Επικράτειας.

Συγκεκριμένα το υπουργείο Εργασίας έδωσε τις διαφορές στις συντάξεις άνω των 1.000 € που παρανόμως περικόπηκαν (αφορά την περίοδο Ιουλίου 2015-Μαϊου 2016), αλλά δεν έδωσε και τα Δώρα της ίδιας περιόδου (800 € ευρώ σε κάθε ένα από τους 2,5 εκ. συνταξιούχους). Με αποτέλεσμα, με τα αναδρομικά του 2020 να ενισχυθούν μόνο οι περισσότερο εύρωστοι εκ των συνταξιούχων και όχι οι πιο αδύνατοι.

Η σχετική απόφαση του ΣτΕ αναμένεται να βγει στις αρχές της άνοιξης.

2. Με τις συντάξεις Φεβρουαρίου (στα τέλη Ιανουαρίου) αναμένεται να καταβληθούν οι νέες αυξημένες συντάξεις για όσους έχουν πάνω από 30 έτη χρόνο ασφάλισης (ποσοστό ανταποδοτικής σύνταξης 50% για 40 έτη ασφάλισης). Τα αναδρομικά θα είναι 16 μηνών, από τον Οκτώβριο του 2019.

3. Ήδη περί τις 450.000 συνταξιούχοι είδαν την πρώτη αύξηση καθώς δόθηκε η τρίτη κατά σειρά δόση (20% κάθε χρόνο από το 2019) της θετικής προσωπικής διαφοράς. Αυτή θα αποδοθεί πλήρως το 2023.

Σύμφωνα με το ieidiseis.gr και τον Χρήστο Μέγα, πρόκειται για συνταξιούχους προ τις 13ης Μαΐου 2016 που με το νόμο Κατρούγκαλου δικαιούνται μεγαλύτερα ποσά σύνταξης καθώς πλήρωναν υψηλότερες του συμβατικού (20% για επιχειρήσεις και μισθωτούς) ποσοστό εισφορών για κύρια σύνταξη. Αν και όταν θεσπίστηκαν οι μεγαλύτερες εισφορές, αυτό έγινε προκειμένου να βγαίνουν νωρίτερα στη σύνταξη (με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας), κάτι που δεν ισχύει στον ιδιωτικό τομέα…

4. Οι απολαβές των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα θα αυξηθούν κατά 1,21% λόγω της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες (μαζί με την εργοδοτική συμμετοχή). Αυτό συνεπάγεται μια πενιχρή αύξηση στο βασικό μισθό των 650 € με μόλις 7,86 ευρώ το μήνα. Αν και για περίπου 700.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με λιγότερα από 400 € (μερική και διαλείπουσα εργασία κ.α.), το όφελος είναι λιγότερο από 4,8 ευρώ το μήνα.

5.Οι επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων ακινήτων και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα δεν θα πληρώσουν φέτος εισφορά αλληλεγγύης (για ετήσια ποσά άνω των 12.000 € υπάρχει κλιμακωτή παρακράτηση πέραν του φόρου). Δεν ισχύει ωστόσο αυτή η απαλλαγή για τους δημοσίους υπαλλήλους, του εργαζόμενους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και για τους συνταξιούχους.

6. Οι συνταξιούχοι και είχαν αναλάβει εργασία πριν την ισχύ του νόμου Κατρούγκαλου (13-5-2016) και οι οποίοι δεν είχαν υποστεί μείωση στη σύνταξή τους καθώς υπάγονταν στο προηγούμενο καθεστώς, χάνουν την μεταβατική περίοδο μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2021. Από 1/3/21 θα υποστούν περικοπή 30% τόσο στην κύρια όσο καις την επικουρική σύνταξη.

7. Οι συνταξιούχος του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα που θα αναλάβουν εργασία στο δημόσιο ή σε φορείς γενικής κυβέρνησης θα ανασταλεί η κύρια και επικουρική σύνταξη στην περίπτωση δεν έχουν συμπληρώσει το 61ο έτος της ηλικίας μέχρι 28-2-2021

8.Μέσα στο νέο χρόνο θα αλλάξει, σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, το καθεστώς επικουρικής σύνταξης. Ο σχεδιασμός αφορά στην εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Κάτι που σημαίνει ότι σταδιακά και κάθε χρόνο θα λιγοστεύουν τα έσοδα του επικουρικού ΕΤΕΑΕΠ τα οποία τώρα κατευθύνεται για την καταβολή των παλαιών δικαιωμάτων (ήδη συνταξιούχων). Κάτι που αναμένεται να ασκήσει πιέσεις στις αποδοχές των παλαιών ασφαλισμένων.

9.Από το νέο χρόνο ισχύουν νέα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση. Ωστόσο αυτά τα όρια (αύξηση των ορίων ηλικίες από 6 μήνες κάθε χρόνο στις περιπτώσεις 35ετίας στο δημόσιο και τα ειδικά ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών και συν 18 μήνες κάθε χρόνο για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις με ανήλικο κ.λπ.) αφορούν σε θεμελίωση μέσα στο 2021. Για τα παλαιότερα, θεμελιωμένα όρια οι ασφαλισμένοι διατηρηθούν το δικαίωμα χρήσης οποτεδήποτε στο μέλλον.

10. Μέσα στην άνοιξη (πιθανότατα Μάρτιο) η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, κάτι που δεν έγινε το 2020. Ενόσω όμως διαρκεί η υγειονομική κρίση θεωρείται πολύ δύσκολη υπόθεση η ανακοίνωση σημαντικής ποσοστιαίες αύξησης, ενώ θα επιχειρηθεί και ο συνυπολογισμός της… αύξησης του 1,21% που προήλθε από την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ανεργίας κ.λπ (σημείο 4). Σε κάθε περίπτωση πάντως κάποια μικρή αναπροσαρμογή μοιάζει αναπόφευκτη, εν όψει και πολιτικών εξελίξεων (πρόωρες εκλογές κ.λπ.).

ΕΦΚΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ , Νέο ασφαλιστικό : Τι αλλάζει στις συντάξεις – ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ – Ποσά και δικαιούχοι.

Συνεχίζονται οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (www.opekepe.gr), καθώς από τις 26/11/2020 έως τις 02/12/2020 πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 135.434.804,82 €.

Για να δείτε αναλυτικά τα ποσά και τους δικαιούχους πατήστε εδώ.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑ : ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ –ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΚΕΑ, Α21 ΟΠΕΚΑ, Κοινωνικό μέρισμα 2020, Συντάξεις ΙΚΑ , ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ : Τα τελευταία ΝΕΑ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 2021! Mειώσεις στις συντάξεις ; Έκθεση – Σοκ από ΟΑΣΑ – 800 ευρώ ΕΡΓΑΝΗ

Τι ορίζει η ΚΥΑ για τον τρόπο καταβολής του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2020

Πηγή: tilegrafimanews.gr