ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ!! ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2024- ΟΠΕΚΕΠΕ! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΪ́ΟΥ ΤΗΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ!

0
15

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ!! ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2024- ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr)! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (efka.gov.gr) ΜΑΪ́ΟΥ ΤΗΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ! – Tι ισχύει!

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: Εκταμιεύθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα 41 εκατ. ευρώ για την πληρωμή της προκαταβολής στο αγροτικό πετρέλαιο, με τις τελευταίες πληροφορίες να επιβεβαιώνουν ότι τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους αγρότες την Τρίτη 2 Απριλίου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από το tilegrafimanews.gr

Πηγές από το ΓΛΚ αναφέρουν στο agronews.gr πως έχει δοθεί εντολή πληρωμής στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να προχωρήσει στην πίστωση των ποσών, ενώ στο υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνουν πως τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από την Τρίτη στους αγρότες, κάτι που δείχνει πως σε περίπτωση καθυστερήσεων, η ευθύνη θα βαρύνει τους αρμόδιους του ΟΠΕΚΕΠΕ (opekepe.gr). Πάντως, διευκρινίζεται πως για την ώρα δεν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής.

Βέβαια, πρόκειται για μια μικρή ανάσα ρευστότητας στους παραγωγούς, αφού τα ποσά που έχουν να αναμένουν οι αγρότες θα αφορούν τα 3 ευρώ το στρέμμα στην καλλιέργεια βάμβακος, λίγο πάνω από το 1 ευρώ για τις ελιές και περίπου 1,5 ευρώ στο σκληρό σιτάρι. Τα ποσά αυτά, προκύπτουν από τις ενδεικτικές τιμές επιστροφής διαιρεμένες με το δύο, αφού η επιστροφή θα γίνει σε δύο δόσεις.

Για παράδειγμα, σημειώνει το Agronews.gr, στην καλλιέργεια βάμβακος, η ετήσια κατανάλωση υπολογίζεται σε 30 λίτρα το στρέμμα ετησίως. Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης των ετών 2022, 2023 και 2024, η επιστροφή αφορούσε στο μισό της κατανάλωσης, δηλαδή στα 15 λίτρα. Ο συντελεστής του ΕΦΚ ορίζεται στις ΚΥΑ που ρύθμισαν τη διαδικασία επιστροφής ως 0,41. Συνεπώς η ενίσχυση ανά στρέμμα που πληρώθηκε, έφτασε τα 6,15 ευρώ (από την εξής πράξη: (30/2) Χ 0,41 = 6,15).

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, «δικαιούχοι προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 τα οποία:

α) ’Εχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων από 01-01-2024 έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας ή

β) είχαν υπαχθεί στα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα της υπό στοιχεία Α.1180/15-11-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων,

γ) και δεν έχουν υποβάλει δήλωση ότι δεν επιθυµούν να λάβουν την προκαταβολή σύµφωνα µε την παρ. 3».

Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι η προκαταβολή, θα υπολογιστεί µε βάση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2023 και άρα, αν κάποιος παραγωγός προχωρήσει σε αλλαγές στο φετινό ΟΣ∆Ε, τα ποσά που θα δει στον λογαριασµό του καλώς εχόντων των πραγμάτων, την Τρίτη (2/4) θα απέχουν από τη φετινή «πραγµατικότητα» της εκµετάλλευσής του.

Έστω λοιπόν ότι ένας παραγωγός που το 2023 είχε καλλιεργήσει 100 στρέµµατα µε βαµβάκι. H επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου που έλαβε τον περασµένο ∆εκέµβριο, ήταν 615 ευρώ µε βάση τον συντελεστή ΕΦΚ που είναι 0,41 σύµφωνα µε την ΚΥΑ καθώς και το παράρτηµα ετήσιας κατανάλωσης που παραµένει ίδιο τα τελευταία χρόνια και το οποίο υπολογίζει στα 30 λίτρα ανά στρέµµα την ετήσια κατανάλωση πετρελαίου για την εν λόγω καλλιέργεια. Σηµειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά στο 50% της συγκεκριµένης λίστας, δηλαδή η επιστροφή δίνεται για τα 15 λίτρα.

Αν ο παραγωγός από το παραπάνω παράδειγµα, για το 2024 έχει καλλιεργήσει 100 στρέµµατα σκληρό σιτάρι αντί για βαµβάκι, τότε η επιστροφή ανέρχεται στα 328 ευρώ (16 λίτρα ετησίως άρα επιστροφή για 8 λίτρα µε συντελεστή 0,41 επί 100 στρέµµατα). Στην προσεχή πληρωµή ωστόσο, θα δει στον λογαριασµό του 307,5 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 50% της περσινής επιστροφής, η οποία ήταν για καλλιέργεια βάµβακος. Αυτό σηµαίνει, ότι στην εκκαθάριση που θα γίνει στο τέλος του έτους, αν το κονδύλι δεν έχει αυξηθεί, τότε θα πάρει 20,5 ευρώ.

Σε ένα αντίστροφο παράδειγµα, δηλαδή αν κάποιος πέρυσι είχε 100 στρέµµατα σκληρό και φέτος βάλει 100 στρέµµατα βαµβάκι, τότε θα λάβει τον Απρίλιο προκαβαβολή ΕΦΚ πετρελαίου 164 ευρώ (το µισό της περσινής επιστροφής για 100 στρέµµατα σκληρού) και στο τέλος του χρόνου, θα πάρει τη διαφορά, ήτοι 451 ευρώ.

Με την ίδια λογική, αν κάποιος φέτος έχει διπλασιάσει τις εκτάσεις του, σκοπεύει δηλαδή να βάλει 200 στρέµµατα βαµβάκι, τότε η πληρωµή που περιµένει θα αφορά στο 50% της περσινής, µε την εξόφληση να καλύπτει τη διαφορά µε βάσει τις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε.

Η ΚΥΑ για το αγροτικό πετρέλαιο προβλέπει, κατ’ αρχήν, ότι το ποσό επιστροφής του ΕΦΚ που δικαιούνται οι αγρότες είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή οποιονδήποτε τρίτο. Εξυπακούεται, δε, ότι η υπουργική απόφαση αφορά τους αγρότες, οι οποίοι επιθυµούν να ασκήσουν το δικαίωµα επιστροφής του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο. Αρµόδια υπηρεσία για την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο, είναι η Γενική ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Γ∆ΗΛΕ∆) της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΞΕΛΙΞΗ!! ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2024- ΟΠΕΚΕΠΕ! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΪ́ΟΥ ΤΗΝ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ! – Πότε θα μπουν τα χρήματα!

Ξεκινά η αντίστροφή μέτρηση για τις Συντάξεις Μαΐου, καθώς, σε λίγες μέρες θα γίνουν γνωστές και επίσημα οι ημερομηνίες πληρωμής από τον e- ΕΦΚΑ.

Οι επικρατέστερες ημερομηνίες για τις συντάξεις Μάϊου

Την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 θα καταβληθούν οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο.

Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις Μαρτίου 2024 την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.

Το ίδιο θα κάνει λογικά ο ΟΓΑ, το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών), ΝΑΤ, ΚΕΑΝ και τα υπόλοιπα ταμεία.


Συγκεκριμένα:

  1. Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.
  2. Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.
  3. Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Συγκεκριμένα

  1. Το ΙΚΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  2. Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  3. Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο δηλαδή την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  4. Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  5. Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  6. Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.
  7. Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Δευτέρα 29 Απριλίου 2024.

Τα ποσά των συντάξεων εμφανίζονται στα ΑΤΜ και είναι διαθέσιμα προς ανάληψη την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημερομηνίας πληρωμής τις απογευματινές έως βραδινές ώρες (συνήθως από 18.00 έως 21.00 ανάλογα με την τράπεζα).

ΝΕΑ VOUCHERS ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ!! ΟΑΕΔ ΔΥΠΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2024!!!

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!! ΟΛΗ Η ΛΙΣΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ, ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ! ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΝΕΑ!

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΕΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ! ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ, ΙΚΑ, ΟΓΑ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ VOUCHERS 2024!


Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr