«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»

0
35

Επιχειρηματικότητα: Αρχείο με 17 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δράση του ΕΣΠΑ: «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση»…

εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων με σκοπό την παροχή διευκρινίσεων καθώς και την αποσαφήνιση επιμέρους σημείων της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και η οποία θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ∆ιαύγεια και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) αναφέρει τα εξής:

Ερώτηση 1: Επιχείρηση έχει ενταχθεί με έδρα και τόπο υλοποίησης στη θέση Α και προτίθεται να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο σε καινούριο τόπο υλοποίησης στη θέση Β στον οποίο και θα μεταφέρει την έδρα του καταργώντας τον τόπο Α. Κατά τον ενδιάμεσο έλεγχο στο taxisnet θα φαίνεται ο τόπος Β ως υποκατάστημα με ΚΑ∆ 41.20. Κατά τον τελικό έλεγχο και την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου θα έχει γίνει η μεταφορά της έδρας στον τόπο Β, η προσθήκη του ΚΑ∆ επένδυσης και η πλήρης διακοπή λειτουργίας του στη Θέση Α. ∆ύναται να πιστοποιηθούν αιτούμενες δαπάνες κατά τον ενδιάμεσο έλεγχο δεδομένου ότι ακόμα δεν θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά της έδρας και δεν θα έχει προστεθεί ο ΚΑ∆ επένδυσης;

Απάντηση : Είναι αποδεκτή η μετεγκατάσταση εφόσον διακοπεί η παλαιά έδρα στην θέση Α και δεν παραμείνει ως υποκατάστημα, καθώς επίσης η αλλαγή έδρας ή/και τόπου εγκατάστασης θα πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης. Σε ενδιάμεσο αίτημα ελέγχου δύναται να πιστοποιηθούν δαπάνες στον τόπο Β, πχ κτιριακές, εξοπλισμός κλπ., ενώ στη θέση Α οι κτιριακές δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες, πλην αυτών που δύναται να μεταφερθούν στο νέο τόπο υλοποίησης (θέση Β).

Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση και την ερώτηση με αρ. 38 του αρχείου συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων που εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ. 2610/815/Α3/18.4.2019 (Α∆Α:6Π80465ΧΙ8-ΞΚΩ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, δαπάνες της κατηγορίας 1 είναι επιλέξιμες εφόσον υλοποιηθούν επί ήδη υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων. Πώς ορίζονται οι υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις; Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση που η ‘Αδεια δόμησης εκδόθηκε στις 31.08.2015 και η κατασκευή ολοκληρώθηκε 05.01.2019, είναι επιλέξιμες κτιριακές παρεμβάσεις της Κατηγορίας ∆απάνης 1;

Απάντηση: Υφιστάμενο είναι το κτίσμα στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προβλεπόμενες σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια εργασίες και έχει διενεργηθεί από τον ελεγκτή δόμησης ο τελικός έλεγχος. ∆απάνες που έχουν διενεργηθεί μετά την ημερομηνία διενέργειας του τελικού ελέγχου δύναται να πιστοποιηθούν. Σε περίπτωση που η κατασκευή ολοκληρωθεί μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, είναι επιλέξιμες οι κτιριακές παρεμβάσεις της Κατηγορίας ∆απάνης 1 μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.(όπου το κτίσμα μετατρέπεται σε υφιστάμενο). ∆απάνες εξοπλισμού δύναται να πιστοποιηθούν στο νέο κτίριο.

Ερώτηση 3: Έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ΠΕΑ το 2016 και στο πεδίο των συστάσεων περιγράφονται οι παρεμβάσεις / δαπάνες που θα υλοποιήσει ο δικαιούχος. Το εν λόγω ΠΕΑ δεδομένου ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας έχει 10ετή χρονική ισχύ (εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων) μπορεί να γίνει αποδεκτό στο πλαίσιο της παρούσας δράσης;

Απάντηση: Για να πιστοποιηθούν δαπάνες στην Κ.∆.1.1. πρέπει το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου να είναι σε ισχύ (διάρκεια ισχύος 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του), να έχει εκδοθεί πριν την υλοποίηση των παρεμβάσεων (για να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα υλοποίησής τους) και σε αυτό να περιγράφονται (στο πεδίο συστάσεις) οι προτεινόμενες παρεμβάσεις. Επομένως οι δαπάνες που περιγράφονται στις συστάσεις του εν λόγω ΠΕΑ είναι επιλέξιμες.

Ερώτηση 4: Μπορεί να πιστοποιηθεί δαπάνη φωτοβολταϊκού συστήματος εκτός της Κ.∆.1.1 και στην Κ.∆ 2.1.1, 2.1.2 ή 2.4;

Απάντηση: Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν δαπάνη εξοπλισμού. Επομένως, τα εν λόγω συστήματα μπορούν να πιστοποιηθούν και στην Κατηγορία ∆απάνης 2.1.1. «Εξοπλισμός και συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας». Για την πιστοποίησης της δαπάνης, απαραίτητα είναι τα παραδοτέα για την εγκατάσταση ΑΠΕ όπως αυτά περιγράφονται στην Αναλυτική πρόσκληση.

Ερώτηση 5: ∆ικαιούχος αιτείται σε Α ́ Ενδιάμεσο έλεγχο, μερική εξόφληση παραστατικού με τη μορφή προκαταβολής προς τον προμηθευτή (χωρίς να ξεπερνάει το 50% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού) για δαπάνες της κατηγορία 1.1. Ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει ΠΕΑ;

Απάντηση: Όχι. Το ΠΕΑ μπορεί να υποβληθεί σε επόμενο αίτημα με την πλήρη εξόφληση του παραστατικού και να πληροί τις εξής προϋποθέσεις: α) Να έχει ημερομηνία πριν την τιμολόγηση του προμηθευόμενου εξοπλισμού και της παρεχόμενης υπηρεσίας για την εγκατάσταση, β) Να περιγράφονται σε αυτό οι παρεμβάσεις που αφορούν στις εν λόγω δαπάνες.

Ερώτηση 6: Η δαπάνη «Αναβάθμιση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης για παροχή ρεύματος υψηλής τάσης στα μηχανήματα εξαλείφοντας οποιονδήποτε κίνδυνο ασφαλείας για το προσωπικό» είναι επιλέξιμη;

Απάντηση: Είναι επιλέξιμη δαπάνη εάν το Τεχνικό Παράρτημα συνοδεύεται και από αγορά εξοπλισμού ο οποίος δικαιολογεί την ηλεκτρολογική αυτή αναβάθμιση.

Ερώτηση 7: Τα είδη υγιεινής με σκοπό την ανακαίνιση λουτρών είναι επιλέξιμες δαπάνες στην κατηγορία 1.2;

Απάντηση: Τα είδη υγιεινής μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμη δαπάνη μόνο στην περίπτωση κατά την οποία προορίζονται για την κατασκευή ή ανακαίνιση WC με προδιαγραφές ΑΜΕΑ στην Κ.∆. 1.3: “Παρεμβάσεις επί του Κτιρίου και του Περιβάλλοντα χώρου για διευκόλυνση ΑΜΕΑ”

Ερώτηση 8: Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου επιθυμεί να υλοποιήσει δαπάνη αντικατάστασης φωτεινής επιγραφής στην πρόσοψη του καταστήματος ώστε να τοποθετηθούν σε αυτή λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας – led. Είναι επιλέξιμη η δαπάνη αυτή; Eάν ναι, σε ποια κατηγορία δαπανών;

Απάντηση: Η αντικατάσταση φωτεινής επιγραφής (που αφορά είτε στην επωνυμία της επιχείρησης είτε στο αντικείμενο εργασιών της) με νέα, ώστε να τοποθετηθούν σε αυτή λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας – led, είναι επιλέξιμη από το πρόγραμμα στην Κ.∆.2.1.1. με την προϋπόθεση ότι έχουν εκδοθεί όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα αντικατάστασης της κατασκευής. Επιλέξιμη είναι η περιγραφόμενη δαπάνη και σε Φαρμακεία στα οποία είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση πινακίδας και σταυρού. ∆εν είναι επιλέξιμες από το πρόγραμμα πινακίδες, ταμπέλες και οθόνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για διαφήμιση προϊόντων.

Ερώτηση 9: ∆απάνες αναγκαίες για την αντιμετώπιση του COVID-19, όπως α) νεφελοψεκαστήρα fogger (ο συγκεκριμένος εξοπλισμός ψεκάζει σε κλειστούς χώρους δραστική ουσία που καταπολεμάει ιούς και βακτήρια, δημιουργεί ένα νέφος, δρα για 20 λεπτά, αερίζεται ο χώρος και αποστειρώνεται) και β) ατμοκαθαριστή, ο οποίος αποστειρώνει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 70 βαθμών κελσίου) κυρίως τις υφασμάτινες επιφάνειες (καθίσματα, καρέκλες, κουρτίνες, τραπεζομάντηλα κτλ.) καθώς και τις υπόλοιπες επιφάνειες, είναι επιλέξιμες;

Απάντηση: Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες στην Κ.∆ 2.2 «Εξοπλισμός για την αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης»

Ερώτηση 10: Η δαπάνη για e-εκπαιδευτήριο – “Ψηφιακή Τάξη” για φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα; Αν ναι, σε ποια κατηγορία δαπανών;

Απάντηση: Ναι, η δαπάνη απόκτησης του λογισμικού e-εκπαιδευτήριο – “Ψηφιακή Τάξη” είναι επιλέξιμη στην Κατηγορία ∆απανών 2.3 «Εξειδικευμένος Εξοπλισμός ΤΠΕ και Λογισμικά». Ειδικότερα, δαπάνη προμήθειας λογισμικού είναι επιλέξιμη είτε με αγορά του λογισμικού και εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού μέχρι 20% του κόστους αγοράς του εξειδικευμένου λογισμικού είτε ως “Software as a service” και σε περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Ερώτηση 11: Η Πρόσκληση αναφέρει ότι επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ. Αυτή η δαπάνη είναι επιλέξιμη και για τους δικαιούχους οι οποίοι είναι μισθωτές των κτιρίων ή των κτιριακών εγκαταστάσεων;

Απάντηση: Η δαπάνη έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στις περιπτώσεις κτιρίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΕνΑΚ είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, μόνο όταν ο δικαιούχος είναι ταυτόχρονα και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθώς το ΠΕΑ εκδίδεται αποκλειστικά στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Ερώτηση 12: Στην Κ.∆.5.1. αναφέρεται ως επιλέξιμη η δαπάνη αμοιβής εκπόνησης τεχνικών μελετών μηχανικών για την εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού. Μελέτη εγκατάστασης ανελκυστήρα ΑΜΕΑ, αναβατορίου ΑΜΕΑ, μελέτη ψύξης, μελέτη θέρμανσης, μελέτη φωτισμού και ενεργητικής πυροπροστασίας είναι επιλέξιμες σε αυτή την κατηγορία δαπανών;

Απάντηση: Στην Κ∆ 5.1 «Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και εκπόνηση τεχνικών μελετών συνδυασμένη με δαπάνες των κατηγοριών 1 ή /και 2» είναι επιλέξιμες αμοιβές μελετών εγκατάστασης εξοπλισμού εφόσον δεν απαιτείται υποχρεωτικά η εκπόνησή τους (βάσει της κείμενης νομοθεσίας) κατά την υλοποίηση μιας δαπάνης και ταυτόχρονα συνδυάζονται με δαπάνες των Κατηγοριών 1 ή /και 2.

Ερώτηση 13: Επιχείρηση επιθυμεί να κάνει λειτουργική συνένωση με παρακείμενό της, υφιστάμενο χώρο, και να λειτουργήσει ενιαία ως μια εγκατάσταση. Είναι αποδεκτό;

Απάντηση: Εφόσον ο παρακείμενος χώρος είναι υφιστάμενος και δημιουργηθεί λειτουργική συνένωση μπορεί ο νέος χώρος να θεωρηθεί ως ενιαία εγκατάσταση, τηρουμένης της υφιστάμενης νομοθεσία και των υποχρεώσεων του προγράμματος.

Ερώτηση 14: Σε πρατήριο υγρών καυσίμων, είναι επιλέξιμες δαπάνες του συστήματος ανάκτηση ατμών Stage I (σύστημα μανδάλωσης interlock) ή και Stage II σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία; Εάν ναι, σε ποια κατηγορία δαπανών;

Απάντηση: Σχετικά με το σύστημα μανδάλωσης interlock (Stage I) και τα παρελκόμενα αυτού, εφόσον το πρατήριο δεν βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας ή σε απόσταση μικρότερη 30 μέτρων από χώρους συνάθροισης κοινού είναι επιλέξιμες δαπάνες στην Κ.∆.2.2. “Εξοπλισμός για την Αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης”, στην Κ.∆. 2.1.1. “Αγορά – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος” και στην Κ.∆. 2.4 “Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης “.

Σχετικά με το σύστημα ανάκτησης ατμών Stage II, εφόσον α) η συνολική ετήσια κατανάλωση λίτρων του πρατηρίου είναι κάτω των 3.000 κυβικών, και β) το πρατήριο δεν βρίσκεται κάτω από χώρους μόνιμης κατοικίας ή εργασίας ή σε απόσταση μικρότερη 30 μέτρων από χώρους συνάθροισης κοινού, το STAGE II δεν είναι εκ του νόμου υποχρεωτικό αλλά αφορά σε αναβάθμιση των αντλιών και του πρατηρίου. Συνεπώς είναι επιλέξιμη δαπάνη στην Κ.∆.2.2. “Εξοπλισμός για την Αναβάθμιση της υγιεινής και της ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης”, στην Κ.∆. 2.1.2. “Αγορά – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος” και στην Κ.∆. 2.4 “Εξοπλισμός για τον λειτουργικό εκσυγχρονισμό της επιχείρησης”.

Ερώτηση 15: Σε πρατήριο υγρών καυσίμων, είναι επιλέξιμη δαπάνη το λογισμικό σύστημα εισροών – εκροών όπως ορίζεται από τη νομοθεσία; Εάν ναι, σε ποια κατηγορία δαπανών;

Απάντηση: Όχι, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια του λογισμικού συστήματος εισροών-εκροών καθώς αποτελεί εκ του νόμου υποχρεωτική δαπάνη.

Ερώτηση 16: Το δάνειο COSME αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ και υπόκειται στους περιορισμούς που τίθενται στο κεφ. 7 (Χρηματοδοτικό Σχήμα / Ιδιωτική Συμμετοχή) της πρόσκλησης;

Απάντηση: Το δάνειο COSME δεν είναι χρηματοδοτικό εργαλείο υποστηριζόμενο από το ΕΣΠΑ, χρηματοδοτείται άμεσα από τoν προϋπολογισμό της ΕΕ και όχι μέσω διαρθρωτικών ταμείων Ε∆ΕΤ. Συνεπώς, δε σωρεύει με τον Καν. 1407/2013 (de minimis aid), αλλά υπόκειται στους περιορισμούς του κεφ. 7 της πρόσκλησης καθώς δε δύναται το συνολικό ποσό του δανείου που χορηγήθηκε για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. κάλυψη δαπανών σχετιζόμενων με το επενδυτικό σχέδιο μέσω του δανείου COSME) αθροιζόμενο με τη ∆ημόσια Χρηματοδότηση να υπερβαίνει τον επιχορηγούμενο Π/Υ.

Ερώτηση 17: Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της δράσης είναι επιλέξιμη η δαπάνη αντικατάστασης υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα θερμοδιακοπτόμενα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου (τουλάχιστον διπλού υαλοπίνακα). Είναι επιλέξιμη η εν λόγω δαπάνη εάν χρησιμοποιηθούν κουφώματα από PVC ή ξύλινα κουφώματα;

Απάντηση: Ναι, η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της ∆ράσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr