Γιορτή σήμερα 12 Φεβρουαρίου, εορτολόγιο: Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας

0
91
γιορτή-σήμερα-12-φεβρουαρίου-εορτολόγι

Εορτολόγιο: Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα * Πλωτίνος, Πλωτός, Πλωτίνη, Πλωτή, Πλωτίνα Μελέτιος, Μελέτης, Μελετία, Μελετούλα, Μελετίνα.
12 Φεβρουαρίου: Άγιος Μελέτιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας – Ο Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε περί το 310 μ.Χ. στην Μελιτηνή της Μικράς Αρμενίας.

Η μαρτυρία περί της πρώτης εμφανίσεώς του στο προσκήνιο της ιστορίας, λίγο μετά το έτος 357 μ.Χ., τον καταδεικνύει ως αντίπαλο των αιρετικών Ομοιουσιανών και οπαδό του Επισκόπου Καισαρείας της Παλαιστίνης Ακακίου, ο οποίος δια Συνόδου, το έτος 358 μ.Χ., εκλέγει τον Άγιο Μελέτιο ως Επίσκοπο Σεβαστείας. Λόγω όμως της σφοδράς αντιδράσεως των οπαδών του προηγουμένου Επισκόπου Σεβαστείας Ευσταθίου, παραιτείται και μεταβαίνει στη Βέροια της Συρίας.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Το 360 μ.Χ. εκλέγεται Πατριάρχης Αντιοχείας, μετατεθέντος του Πατριάρχου Ευδοξίου στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Όταν ο Άγιος έφθασε στην Αντιόχεια, όλοι οι πιστοί βγήκαν στους δρόμους, για να τον υποδεχθούν και να λάβουν την ευλογία του. Στη νέα του όμως έδρα ο άγιος Μελέτιος παρέμεινε ένα μόνο μήνα, αφού οι αιρετικοί Αρειανοί έπεισαν τον αυτοκράτορα Κωνστάντιο (337 – 361 μ.Χ.) να τον εξορίσει στην Αρμενία και να εκλέξει στη θέση του τον παλαιό συνεργάτη του Αρείου Ευζώιο.

Τα ορθόδοξα φρονήματα του Αγίου, ως και η εξορία του και η αντικατάστασή του, συνετέλεσαν στη δημιουργία μεγάλης παρατάξεως των οπαδών του, που ονομάσθηκαν «Μελετιανοί». Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξαίρει τα αποτελέσματα της επιδράσεως του αγίου Μελετίου στους πιστούς της Αντιόχειας σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο άγιος Μελέτιος εθεμελίωσε τόσο και ενέβαλε τέτοιο ζήλο για την πίστη στους Χριστιανούς, ώστε, παρά τις αιρετικές δοξασίες και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν αργότερα, η διδασκαλία του παρέμεινε άσειστη.

Επίσης, ο ιερός Χρυσόστομος διηγείται το ακόλουθο επεισόδιο, το οποίο συνέβη κατά την απομάκρυνση του Αγίου από την Αντιόχεια: ο διοικητής της πόλεως οδηγούσε έξω από την Αντιόχεια με άμαξα τον Άγιο, για να τον θέσει στον δρόμο της εξορίας. Τα πλήθη των ορθοδόξων το επληροφορήθηκαν και αμέσως έτρεξαν, για να ζητήσουν την ευχή του.

Στη θέα όμως του διοικητού τόσο πολύ αγανάκτησαν για την άδικη εξορία του Αγίου, ώστε άρχισαν να λιθοβολούν τον αντιπρόσωπο του αυτοκράτορος. Και τότε ο Άγιος Μελέτιος, επειδή δεν μπορούσε να εμποδίσει με λόγια την παραφορά του λαού, εσηκώθηκε και επροστάτευσε με το σώμα του το διώκτη του.

Η εξορία του Αγίου ετερματίσθηκε στις αρχές του έτους 362 μ.Χ. δια του διατάγματος του νέου αυτοκράτορος Ιουλιανού του Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.) περί θρησκευτικής ελευθερίας όλων των υπηκόων. Ο Άγιος εξορίσθηκε και πάλι την άνοιξη του 365 μ.Χ. και το 371 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Ουάλη (364 – 378 μ.Χ.) στην περιοχή Γήτασα της Αρμενίας, κοντά στα σύνορα της Καππαδοκίας, και είχε συχνή επαφή και επικοινωνία με τον Μέγα Βασίλειο. Επανήλθε στην Αντιόχεια το έτος 379 μ.Χ. Αμέσως συνεκάλεσε Σύνοδο, η οποία ομολογούσε την πίστη στις αποφάσεις της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου και κατεδίκασε όλες τις αιρέσεις.

Όταν ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Μέγας (379 – 395 μ.Χ.) συνεκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη το 381 μ.Χ. τη Β΄ Οικουμενική Σύνοδο, ο Άγιος Μελέτιος εκλήθηκε να λάβει μέρος στη Σύνοδο και μάλιστα ως πρόεδρος αυτής. Δυστυχώς, ο Άγιος εκοιμήθηκε λόγω ασθενείας, πριν ολοκληρωθούν οι εργασίες της Συνόδου. Στην κηδεία συμμετείχε και ο αυτοκράτορας, τον δε επικήδειο εξεφώνησε ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης (βλέπε 10 Ιανουαρίου), ο οποίος ομίλησε για τον απορφανισμό της Εκκλησίας της Αντιοχείας, της Συνόδου και ολόκληρης της Ανατολής, για την γλυκύτητα και την υπομονή του Αγίου Μελετίου, ως και για τους διωγμούς τους οποίους υπέστη.

Το Ιερό Λείψανό του μεταφέρθηκε αργότερα με μεγάλη πομπή στην Αντιόχεια και εναπετέθη στον τάφο του Αγίου Μάρτυρος Βαβύλα, Επισκόπου Αντιοχείας (βλέπε 4 Σεπτεμβρίου), στον ομώνυμο ναό.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος γ’. Θείας Πίστεως.
Νόμον ἔνθεον, ἐμμελετήσας, τὴν οὐράνιον, γνῶσιν ἐκλάμπεις, τὴ Ἐκκλησία Ἱεράρχα Μελέτιε, τὴν γὰρ Τριάδα κηρύττων ὁμότιμον, αἱρετικῶν διαλύεις τᾶς φάλαγγας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’
Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος, ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σε τῇ ποίμνῃ σου, ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια. Πάτερ Ἱεράρχα Μελέτιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον
Ἦχος β’. Τοὶς τῶν αἱμάτων σου ρείθροις.
Ὀρθοδοξίας τοὶς τρόποις κοσμούμενος, τῆς Ἐκκλησίας προστάτης καὶ πρόβολος, ἐδείχθης παμμάκαρ Μελέτιε, καταπυρσεύων τὰ πέρατα δόγμασι, λαμπτὴρ Ἐκκλησίας φαεινότατε.

Έτερον Κοντάκιον
Ἦχος πλ. β’. Τήν σωματικήν σου παρουσίαν
Τήν πνευματικήν σου παῤῥησίαν δεδοικώς ὁ ἀποστάτης, φεύγει Μακεδόνιος· τήν πρεσβευτικήν δέ λειτουργίαν ἐκπληροῦντές σου οἱ δούλοι, πόθῳ σοί προστρέχομεν, τῶν Ἀγγέλων ἐφάμμιλε Μελέτιε, ἡ πύρινος ῥομφαία Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἡ πάντας τούς ἀθέους κατασφάττουσα, ὑμνοῦμέν σε τόν φωστῆρα, τόν φωτίσαντα τά πάντα.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

881 – Ο Πάπας Ιωάννης Η΄ στέφει τον βασιλιά της Ιταλίας, Κάρολο τον Παχύ, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1429 – Μάχη των Ρεγγών: Οι αγγλικές δυνάμεις υπερασπίζονται επιτυχώς μία φάλαγγα προμηθειών με προορισμό τον στρατό που πολιορκεί την Ορλεάνη.
1502 – Ο Βάσκο ντα Γκάμα αναχωρεί από τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας για το δεύτερο ταξίδι του στην Ινδία.
1541 – Ο Πέδρο ντε Βαλδίβια ιδρύει την πόλη Σαντιάγο στη Χιλή.
1554 – Ένα χρόνο μετά τη διεκδίκηση του θρόνου της Αγγλίας, η Λαίδη Ιωάννα Γκρέι αποκεφαλίζεται για προδοσία.
1689 – Το Συμβατικό Κοινοβούλιο της Αγγλίας αποφαίνεται ότι η φυγή στη Γαλλία, το 1688, του Ιάκωβου Β΄, του τελευταίου καθολικού Βρετανού μονάρχη, συνιστά παραίτηση.
1733 – Ιδρύεται η Τζόρτζια, η 13η αποικία από τις Δεκατρείς Αποικίες.
1817 – Ο πατριωτικός στρατός της Αργεντινής και της Χιλής, αφού διέσχισε τις Άνδεις, νικάει τα ισπανικά στρατεύματα στη μάχη του Τσακαμπούκο.
1818 – Ο Μπερνάρδο Ο’ Χίγκινς εγκρίνει επίσημα την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Χιλής κοντά στην Κονσεπσιόν.
1832 – Ο Ισημερινός προσαρτά τα νησιά Γκαλαπάγκος.
1944 – Βυθίζεται στα ανοικτά του Σουνίου το ατμόπλοιο Όρια, με θύματα πάνω από 4.000 Ιταλούς αιχμαλώτους πολέμου.
1945 – Υπογράφεται η Συμφωνία της Βάρκιζας μεταξύ της κυβέρνησης του Νικολάου Πλαστήρα και αντιπροσώπων του Ε.Α.Μ.
1947 – Ο μεγαλύτερος παρατηρούμενος σιδηρομετεωρίτης δημιουργεί κρατήρα στην περιοχή Σιχότε-Άλιν της Σοβιετικής Ένωσης.
1947 – Ο Κριστιάν Ντιόρ παρουσιάζει το “New Look”, βοηθώντας το Παρίσι να ανακτήσει τη θέση του ως πρωτεύουσα του κόσμου της μόδας.
1950 – Ιδρύεται η european broadcasting union (EBU)
1963 – Αρχίζει η κατασκευή της Πύλης για τη Δύση στο Σαιντ Λούις.
1977 – Συνομολογείται στη Βιέννη η συμφωνία Μακαρίου-Ντενκτάς επί του Κυπριακού. Δύο χρόνια αργότερα θα την διαδεχθεί η συμφωνία Κυπριανού-Ντενκτάς.
1993 – Ένα από τα πιο απίστευτα εγκλήματα στην ιστορία, λαμβάνει χώρα στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, καθώς ο 2χρονος Τζέιμς Μπάλτζερ κακοποιείται και δολοφονείται στις ράγες του τρένου. Οι δύο δολοφόνοι ήταν οι δεκάχρονοι Τζον Βέναμπλς και Ρόμπερτ Τόμσον.
2019 – Με τη Συμφωνία των Πρεσπών επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα ονομασίας της προσωρινά αποκαλούμενης “πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας” (πΓΔΜ), η οποία ονομάζεται επισήμως πλέον Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας.
Γεννήσεις
91 π.Χ. – Γάιος Βίβιος Πάνσας Καιτρονιανός, Ρωμαίος ύπατος
712 – Του Φου, Κινέζος ποιητής
1272 – Αυτοκράτορας Μπινγκ των Σονγκ
1322 – Ιωάννης Ερρίκος, μαργράβος της Μοραβίας
1768 – Φραγκίσκος Β΄, αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
1809 – Κάρολος Δαρβίνος, Άγγλος φυσιοδίφης
1809 – Αβραάμ Λίνκολν, 16ος πρόεδρος των Η.Π.Α.
1857 – Ευγένιος Ατζέ, Γάλλος φωτογράφος
1884 – Μαξ Μπέκμαν, Γερμανός ζωγράφος
1885 – Γιούλιους Στράιχερ, Γερμανός ναζιστής εκδότης
1890 – Κώστας Ουράνης, Έλληνας συγγραφέας
1914 – Λάζαρ Κολισέφσκι, Σέρβος πολιτικός
1923 – Φράνκο Τζεφιρέλι, Ιταλός σκηνοθέτης
1925 – Γεώργιος Κουμάντος, Έλληνας νομικός
1933 – Κώστας Γαβράς, Έλληνας σκηνοθέτης
1937 – Βιτόριο Εμανουέλε της Σαβοΐας, πρίγκιπας της Νάπολης
1939 – Ρέι Μανζάρεκ, Αμερικανός μουσικός (The Doors)
1941 – Λιλάντα Λυκιαρδοπούλου, Ελληνίδα ηθοποιός
1943 – Μάνφρεντ Σέφερ, Αυστραλός ποδοσφαιριστής
1946 – Ζαν Εγεγκέ Ν’Ντονγκ, πρωθυπουργός της Γκαμπόν
1950 – Ζοάο Β. Νέρι, Βραζιλιάνος συγγραφέας, ψυχολόγος και ακτιβιστής
1954 – Αμπντελαζίζ Τζεράντ, Αλγερινός πολιτικός
1954 – Ευάγγελος Μπασιάκος, Έλληνας πολιτικός
1954 – Τζίμης Πανούσης, Έλληνας τραγουδοποιός
1961 – Μισέλ Μαρτελί, Αϊτινός πολιτικός
1969 – Ντάρεν Αρονόφσκι, Αμερικανός σκηνοθέτης
1982 – Λούης Τσάτουμας, Έλληνας αθλητής
1993 – Ραφίνια, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
2001 – Γιώργος Λιάβας, Έλληνας ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
901 – Αντώνιος Β΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
1538 – Άλμπρεχτ Άλτντορφερ, Γερμανός ζωγράφος
1576 – Ιωάννης Αλβέρτος Α’, δούκας του Μεκλεμβούργου
1719 – Άνταμ Λούντβιχ Λεβενχάουπτ, Σουηδός στρατηγός
1804 – Ιμμάνουελ Καντ, Γερμανός φιλόσοφος
1816 – Ιωάννης Δεληγιάννης, Έλληνας προεστός
1853 – Νικόλαος Κριεζώτης, Έλληνας πολιτικός
1873 – Σπυρίδων Τρικούπης, Έλληνας πολιτικός και ιστορικός
1911 – Γκόνος Γιώτας, Έλληνας Μακεδονομάχος
1932 – Θεόδωρος Κάστανος, Έλληνας παιδαγωγός
1949 – Χασάν αλ-Μπάννα, Αιγύπτιος ιδρυτής της Μουσουλμανικής Αδελφότητας
1950 – Χρυσόστομος Ιωαννίδης, Κύπριος ποδοσφαιριστής
1954 – Τζίγκα Βερτόφ, Σοβιετικός κινηματογραφιστής
1961 – Αθανάσιος Τραχίλης, Έλληνας πολιτικός
1963 – Χρήστος Γιαννακόπουλος, Έλληνας θεατρικός συγγραφέας και σεναριογράφος
1979 – Ζαν Ρενουάρ, Γάλλος σκηνοθέτης
1980 – Γεωργία Βασιλειάδου, Ελληνίδα ηθοποιός
1984 – Άννα Άντερσον, Πολωνή εργάτρια
1992 – Φάνης Χηνάς, Έλληνας ηθοποιός
2000 – Screamin’ Jay Hawkins, Αμερικανός τραγουδιστής
2001 – Κριστίνα Σέντερμπαουμ, Σουηδέζα ηθοποιός
2004 – Θόδωρος Πολυκανδριώτης, Έλληνας συνθέτης
2008 – Παναγιώτης Κοσιώνης, Έλληνας πολιτικός
2009 – Χιου Λέοναρντ, Ιρλανδός συγγραφέας
2011 – Κωνσταντίνος Κοσμόπουλος, Έλληνας πολιτικός
2012 – Βασίλειος Μαντζώρης, Έλληνας πολιτικός
2016 – Γιάννης Καλαϊτζής, Έλληνας σκιτσογράφος

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr