Γιορτή σήμερα 17 Δεκεμβρίου, εορτολόγιο: Προφήτης Δανιήλ

0
106
γιορτή-σήμερα-17-δεκεμβρίου-εορτολόγιο

Εορτολόγιο: Δανιήλ, Δανιήλος, Δανιέλος, Δανιήλα, Δανιέλα, Δανιηλίτσα Ανανίας, Νίνος * Αζαρίας Μισαήλ Διονύσιος, Διονύσης, Νιόνιος, Νύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Νύσα, Σίσσυ, Ντενίζ * Ίακχος, Ίακχη.

17 Δεκεμβρίου: Προφήτης Δανιήλ και οι Άγιοι Τρεις Παίδες Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ – Ο προφήτης Δανιήλ είναι ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες και έζησε στα τέλη του 7ου με τις αρχές 6ου π.Χ. αιώνα. Ανήκε στη φυλή του Ιούδα, ήταν από βασιλικό γένος και γεννήθηκε στην Άνω Βηθαρά.

Νήπιο ακόμα, οδηγήθηκε μαζί με τους γονείς του αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα. Με την πρόνοια του Ναβουχοδονόσορα, ο Δανιήλ (που ο αυτοκράτορας μετονόμασε Βαλτάσαρ) με τους τρεις Εβραίους νεαρούς, Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ, σπούδασαν στην αυτοκρατορική αυλή. Επειδή η απόδοσή τους στις σπουδές ήταν άριστη, όταν ενηλικιώθηκαν ο βασιλιάς τους έδωσε μεγάλη θέση στο κράτος. Μάλιστα ο Δανιήλ είχε το χάρισα να ερμηνεύει όνειρα και αργότερα προφήτευσε και τον ερχομό του Υιού του ανθρώπου.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΕΔΩ ΑΠΟ ΤΟ ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Κάποτε όμως ο Ναβουχοδονόσωρ, έκανε δική του χρυσή εικόνα και απαίτησε απ’ όλους τους αξιωματούχους και το λαό να την προσκυνήσουν. Ο Δανιήλ έλειπε σε αποστολή. Ήταν όμως οι τρεις παίδες, που δεν προσκύνησαν την εικόνα. Αμέσως καταγγέλθηκαν στο βασιλιά. Αυτός τους είπε ότι, αν πράγματι δεν προσκύνησαν, τους περιμένει το καμίνι της φωτιάς. Τότε οι τρεις παίδες απάντησαν: «Άκου βασιλιά, ο ουράνιος Θεός, τον οποίο εμείς λατρεύουμε, είναι τόσο δυνατός, που μπορεί να μας βγάλει σώους και αβλαβείς από το καμίνι της φωτιάς και να μας σώσει από τα χέρια σου. Αλλά και αν ακόμα δεν το κάνει, να ξέρεις ότι τους θεούς σου δε λατρεύουμε και την εικόνα σου δεν προσκυνάμε».

Πράγματι, όταν τους έριξαν στη φωτιά, οι τρεις παίδες βγήκαν σώοι και αβλαβείς. Το ίδιο συνέβη αργότερα και με το Δανιήλ, όταν ο Δαρείος τον έριξε στο λάκκο των λεόντων, επειδή έκανε την προσευχή του, ενώ ο βασιλιάς είχε διατάξει για 30 μέρες να μη κάνει κανείς ιδιαίτερη προσευχή.

Βλέποντας το θαύμα ο Δαρείος, κράτησε το Δανιήλ στην αυλή του, όπου παρέμεινε και πέθανε σε βαθιά γεράματα, πιθανότατα, στα Σούσα.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος β’.
Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κατορθώματα! ἐν τῇ πηγῇ τῆς φλογός, ὡς ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως, οἱ ἅγιοι τρεῖς παῖδες ἠγάλλοντο· καὶ ὁ Προφήτης Δανιήλ, λεόντωv ποιμήv, ὡς προβάτων ἐδείκνυτο. Ταῖς αὐτῶν ἰκεσίαις, Χριστὲ ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς.

Κοντάκιον
Ἦχος γ’ Ἡ Παρθένος σήμερον.
Καθαρθεῖσα Πνεύματι, ἡ καθαρά σου καρδία, προφητείας γέγονε, φαεινοτάτης δοχεῖον· βλέπεις γὰρ ὡς ἐνεστῶτα τὰ μακρὰν ὄντα, λέοντας, ἀποφιμοῖς δὲ βληθείς ἐν λάκκῳ· διὰ τοῦτό σε τιμῶμεν, Προφῆτα Μάκαρ, Δανιὴλ Ἔνδοξε.

Έτερον Κοντάκιον
Ἦχος πλ. β’ . Αὐτόμελον.
Χειρόγραφον εἰκόνα μὴ σεβασθέντες, ἀλλ᾽ ἀγράφῳ οὐσίᾳ θωρακισθέvτες, τρισμακάριοι ἐν τῷ σκάμματι, τοῦ πυρὸς ἐδοξάσθητε· ἐν μέσῳ δὲ φλογός, ἀvυποστάτου ἱστάμεvοι, Θεὸν ἐπεκαλεῖσθε· Τάχυνοv ὦ οἰκτίρμωv, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμωv, εἰς τὴv βοήθειαν ἡμῶv, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

Ὁ Οἶκος
Ἐκτεινόν σου τὴν χεῖρα, ἧς πάλαι ἔλαβον πεῖραν Αἰγύπτιοι πολεμοῦντες, καὶ Ἑβραῖοι πολεμούμενοι, μὴ καταλίπῃς ἡμᾶς, καὶ καταπίῃ ἡμᾶς θάνατος, ὁ διψῶν ἡμᾶς, καὶ Σατᾶν ὁ μισῶν ἡμᾶς, ἀλλ’ ἔγγισον ἡμῖν, καὶ φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὡς ἐφείσω ποτὲ τῶν Παίδων σου, τῶν ἐν Βαβυλῶνι ἀπαύστως ἀνυμνούντων σε, καὶ βληθέντων ὑπὲρ σοῦ εἰς τὴν κάμινον, καὶ ἐκ ταύτης κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον ὁ οἰκτίρμων, καὶ σπεῦσον ὡς ἐλεήμων, εἰς τὴν βοήθειαν ἡμῶν, ὅτι δύνασαι βουλόμενος.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον.
Προφητείας τὴν χάριν πεπλουτηκώς, τῆς Παρθένου τὸν Τόκον σκιαγραφεῖς, καὶ λύεις ὀνείρατα, τῶν κρατούντων σαφέστατα, ἐμβληθεὶς δὲ λάκκῳ, ὡς Μάρτυς ἐδίδαξας, παραδόξως Μάκαρ, νηστεύειν τοὺς λέοντας· ὅθεν καταστρέψας, τῶν ἀθέων τὸ σέβας, τὸν δράκοντα ἔκτεινας, ἀριστεύσας λαμπρότατα, Δανιὴλ Ἀξιάγαστε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῶν πταισμάτων ἄφεσιν δωρήσασθαι, τοῖς ἑορτάζουσι πόθῳ, τὴν ἁγίαν μνήμην σου.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

497 π.Χ. – Εορτάζονται στην αρχαία Ρώμη τα πρώτα Σατουρνάλια.
546 – Πολιορκία της Ρώμης: Οι Οστρογότθοι με επικεφαλής τον Τωτίλα λεηλατούν τη Ρώμη, δωροδοκώντας τη βυζαντινή φρουρά.
920 – Ο Ρωμανός Α´ γίνεται συναυτοκράτορας του ανήλικου Κωνσταντίνου Ζ΄
942 – Δολοφονείται ο Γουλιέλμος Α΄ της Νορμανδίας.
1538 – Ο Πάπας Παύλος Γ΄ αφορίζει τον Ερρίκο Η΄ της Αγγλίας.
1718 – Η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει πόλεμο στην Ισπανία.
1777 – Αμερικανική Επανάσταση: Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1819 – Ο Σιμόν Μπολίβαρ ανακηρύσσει την ανεξαρτησία της Μεγάλης Κολομβίας στην Ανγκοστούρα (σημερινή Σιουδάδ Μπολίβαρ στη Βενεζουέλα).
1837 – Πυρκαγιά στα Χειμερινά Ανάκτορα της Αγίας Πετρούπολης σκοτώνει 30 φρουρούς.
1862 – Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Ο στρατηγός Οδυσσεύς Γκραντ εκδίδει διαταγή, σύμφωνα με την οποία εκδιώχνονται οι Εβραίοι από μέρη του Τενεσί, του Μισισίπι και του Κεντάκι.
1865 – Πρεμιέρα της Ημιτελούς Συμφωνίας του Φραντς Σούμπερτ στη Βιέννη.
1892 – Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού Vogue.
1903 – Οι αδελφοί Ράιτ πραγματοποιούν με το Φλάιερ την πρώτη ελεγχόμενη, μηχανοκίνητη και βαρύτερη από τον αέρα πτήση, στο Κίτι Χόουκ (Βόρεια Καρολίνα).
1919 – Η Ουρουγουάη γίνεται συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης περί πνευματικής ιδιοκτησίας του Μπουένος Άιρες.
1935 – Πρώτη πτήση του Douglas DC-3.
1938 – Ο Ότο Χαν ανακαλύπτει την πυρηνική σχάση των βαρέων στοιχείων του ουρανίου, που είναι η επιστημονική και τεχνολογική βάση της πυρηνικής ενέργειας.
1939 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ. Το γερμανικό θωρηκτό Άντμιραλ Γκραφ Σπέε αυτοβυθίζεται από τον πλοίαρχο Χανς Λάνγκσντορφ έξω από το Μοντεβιδέο.
1943 – Με την κατάργηση του νόμου του 1882 και τη θέσπιση νέου νόμου, όλοι οι Κινέζοι επιτρέπεται και πάλι να γίνουν πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών.
1944 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Μάχη των Αρδεννών. Σφαγή στο Μαλμεντύ. Αμερικανοί αιχμάλωτοι πολέμου εκτελούνται από τα Waffen-SS του Γιόαχιμ Πάιπερ.
1960 – Στρατεύματα πιστά στον αυτοκράτορα Χαϊλέ Σελασιέ Α΄ στην Αιθιοπία συντρίβουν το πραξικόπημα που ξεκίνησε στις 13 Δεκεμβρίου, επιστρέφοντας την εξουσία στον ηγέτη τους μετά την επιστροφή του από τη Βραζιλία. Ο Χαϊλέ Σελασιέ απαλλάσσει τον γιο του από οποιαδήποτε κατηγορία.
1960 – Συντριβή C-131 στο Μόναχο: Σκοτώνονται 20 επιβάτες και πλήρωμα του αεροπλάνου καθώς και 32 άτομα στο έδαφος.
1960 – Έναρξη των εργασιών για την κατασκευή του φράγματος και του υδροηλεκτρικού εργοστασίου στα Κρεμαστά του Αχελώου.
1961 – Πυρκαγιά ξεσπά κατά τη διάρκεια παράστασης τσίρκου στο Νιτερόι της Βραζιλίας, σκοτώνοντας περισσότερα από 500 άτομα.
1967 – Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Χάρολντ Χολτ εξαφανίζεται κολυμπώντας κοντά στο Πορτ Σι στη Βικτώρια (Αυστραλία) και θεωρείται ότι πνίγηκε.
1970 – Διαδηλώσεις στην Πολωνία: Στην Γκντίνια, στρατιώτες ανοίγουν πυρ εναντίον εργαζομένων που εξέρχονταν από τα τρένα, σκοτώνοντας δεκάδες άτομα.
1973 – Τριάντα επιβάτες σκοτώνονται σε επίθεση Παλαιστίνιων τρομοκρατών στο αεροδρόμιο της Ρώμης-Φιουμιτσίνο.
1981 – Ο Αμερικανός ταξίαρχος Τζέιμς Λι Ντόζιερ απάγεται στη Βερόνα από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες.
1989 – Ρουμανική Επανάσταση: Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, με τους εξεγερμένους να εισέρχονται στο κτίριο της περιφερειακής επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρουμανίας και να προσπαθούν να του βάλουν φωτιά.
1989 – Προβάλλεται το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς The Simpsons.
1997 – Αεροσκάφος τύπου Γιάκοβλεφ της Aerosvit Airlines, με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, συντρίβεται στα Πιέρια Όρη.
2002 – Β΄ Πόλεμος του Κονγκό: Τα κονγκολέζικα κόμματα υπογράφουν ειρηνευτική συμφωνία που προβλέπει μεταβατική κυβέρνηση και εκλογές εντός δύο ετών.
Γεννήσεις
1554 – Ερνέστος της Βαυαρίας, αρχιεπίσκοπος της Κολωνίας
1706 – Εμιλί ντυ Σατλέ, Γαλλίδα μαθηματικός και φυσικός
1745 – Τζέιμς Τίτλερ, Σκωτσέζος εγκυκλοπαιδιστής και αεροπόρος
1734 – Μαρία Α΄, βασίλισσα της Πορτογαλίας
1749 – Ντομένικο Τσιμαρόζα, Ιταλός συνθέτης
1770 – Λούντβιχ βαν Μπετόβεν, Γερμανός συνθέτης
1797 – Τζόζεφ Χένρι, Αμερικανός φυσικός
1900 – Κατίνα Παξινού, Ελληνίδα ηθοποιός
1903 – Έρσκιν Κάλντγουελ, Αμερικανός συγγραφέας
1905 – Σίμο Χέιχε, Φινλανδός σκοπευτής
1911 – Αντρέ Κλαβό, Γάλλος τραγουδιστής
1923 – Γιάροσλαβ Πέλικαν, Αμερικανός ιστορικός και λόγιος
1925 – Ζακ Μπορέλ, Γάλλος συγγραφέας
1936 – Πάπας Φραγκίσκος
1947 – Τριαντάφυλλος Μηταφίδης, Έλληνας πολιτικός
1949 – Ντούσαν Μιτόσεβιτς, Σέρβος ποδοσφαιριστής
1949 – Πωλ Ρότζερς, Άγγλος τραγουδιστής
1971 – Λάντο Γκουργκενίτζε, Γεωργιανός πολιτικός
1973 – Κώστας Γκατσιούδης, Έλληνας ακοντιστής
1973 – Γρηγόρης Αρναούτογλου, Έλληνας παρουσιαστής
1974 – Τζιοβάνι Ριμπίζι, Αμερικανός ηθοποιός
1975 – Μίλα Γιόβοβιτς, Ουκρανή ηθοποιός και μοντέλο
1976 – Πατρίκ Μιλέρ, Ελβετός ποδοσφαιριστής
1977 – Οξάνα Φιόντοροβα, Ρωσίδα μοντέλο
1978 – Μάνι Πακιάο, Φιλιπινέζος πυγμάχος και πολιτικός
1980 – Ρόναλντ Γκαρσία, Βολιβιανός ποδοσφαιριστής
1980 – Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου, Ελληνίδα σφυροβόλος
1982 – Στεφάν Λάσμε, Γκαμπονέζος καλαθοσφαιριστής
1983 – Κωστής Τζωρτζακάκης, Έλληνας δημιουργός κόμικς
2002 – Στεφανία Λυμπερακάκη, Ελληνίδα τραγουδίστρια
2007 – Ιάκωβος, Υποκόμης του Σέβερν
Θάνατοι
942 – Γουλιέλμος Α΄, δούκας της Νορμανδίας
1187 – Πάπας Γρηγόριος Η΄
1195 – Βαλδουίνος Ε΄, κόμης του Αινώ
1273 – Τζελαλεντίν Ρουμί, Πέρσης θεολόγος και ποιητής
1622 – Άγιος Διονύσιος Ζακύνθου
1830 – Σιμόν Μπολίβαρ, Βενεζουελανός στρατιωτικός και πολιτικός
1847 – Μαρία Λουίζα, δούκισσα της Πάρμας
1857 – Φράνσις Μποφόρ, Ιρλανδός υδρογράφος
1907 – Ουίλιαμ Τόμσον, Ιρλανδός φυσικός
1909 – Ετέμ Πασάς, Οθωμανός στρατιωτικός
1909 – Λεοπόλδος Β΄, βασιλιάς του Βελγίου
1932 – Μίνως Ζώτος, Έλληνας ποιητής
1947 – Γιοχάνες Νίκολαους Μπρόνστεντ, Δανός χημικός
1947 – Χρίστος Τσιγγιρίδης, Έλληνας μηχανικός
1956 – Ευθύμιος Καούδης, Έλληνας οπλαρχηγός
1964 – Βίκτορ Φραντς Ες, Αυστριακός φυσικός
1977 – Αγήνωρ Αστεριάδης, Έλληνας ζωγράφος
1981 – Αντίοχος Ευαγγελάτος, Έλληνας συνθέτης
1981 – Μεχμέτ Σέχου, Πρωθυπουργός της Αλβανίας
1987 – Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, Γαλλίδα συγγραφέας
2005 – Σβέρε Στένερσεν, Νορβηγός σκιέρ
2009 – Τζένιφερ Τζόουνς, Αμερικανίδα ηθοποιός
2010 – Ντον Βαν Βλιτ, Αμερικανός τραγουδιστής
2011 – Σεζάρια Έβορα, τραγουδίστρια από το Πράσινο Ακρωτήριο
2011 – Κιμ Γιονγκ Ιλ, Βορειοκορεάτης πολιτικός
2011 – Δημήτρης Σαραντάκος, Έλληνας συγγραφέας

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr