Γιορτή σήμερα 8 Νοεμβρίου, εορτολόγιο: Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων

0
174

Εορτολόγιο: Αγγελική, Άντζελα, Άντζυ, Αγγέλα, Αγγελίνα, Άγγελος, Αγγελής * Γαβριήλ, Γαβρίλος, Γαβρίλης, Γαβριέλα, Γαβρίλα, Γαβριηλίτσα, Γαβριλίτσα, Αραβέλα Μιχαήλ, Μισέλ, Μιχάλης, Μιχαλός, Μιχελής, Μιχαέλα…

Μιχαήλα, Μιχαλίτσα Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα * Ευστρατία Μεταξία, Μεταξένια, Μεταξούλα, Ταξούλα Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος * Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα * Στρατηγός, Στρατής, Στρατηγούλα Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα.

8 Νοεμβρίου: Σύναξις των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και των λοιπών Ασωμάτων και Ουράνιων Αγγελικών Ταγμάτων – Κατά την Άγια Γραφή οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό με μορφή ορατή (οι άγγελοι είναι αόρατα αγαθά πνεύματα κοντά στο, Θεό) σε σπουδαίες ιστορικές περιστάσεις, που πρόκειται να εκδηλωθεί ή να εκτελεσθεί κάποια μεγάλη θεία θέληση.

Τη σχέση, τώρα, που έχουν οι άγγελοι με το Θεό και τους ανθρώπους, καθώς και την αποστολή τους, βλέπουμε επίσης μέσα στην Αγία Γραφή. Και ιδιαίτερα, στους Ψαλμούς 33, στίχ. 8 και 90, στίχ. 10-12, στη δε Καινή Διαθήκη, Ματθ. ιη’ στίχ. 10, καθώς επίσης και στην προς Εβραίους επιστολή, κεφ. α’ στίχ. 14, όπου ο συγγραφέας αναφωνεί: «οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;». Δηλαδή, δεν είναι όλοι οι άγγελοι πνεύματα υπηρετικά, τα όποια ενεργούν όχι από δική τους πρωτοβουλία, αλλά αποστέλλονται από το Θεό για να υπηρετήσουν εκείνους που μέλλουν να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή;

Επικεφαλής των αγγελικών δυνάμεων είναι οι αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ. Τον Μιχαήλ συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη. π.χ. όταν ο Αβραάμ μέλλει να θυσιάσει τον Ισαάκ, στον Ιησού του Ναυή, στον Ηλία, στον Λώτ, για να τον σώσει όταν ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Γόμορα, στον Πατριάρχη Ιακώβ, στον μάντη Βαρλαάμ και άλλου. Επίσης ο Μιχαήλ, ήταν αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ στη φυγή από την Αίγυπτο. Τον Γαβριήλ συναντάμε στην Καινή Διαθήκη, όπως στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και άλλου. Στην μνήμη, λοιπόν, των αποστολών και του έργου πού επιτελούν οι άγγελοι, η Εκκλησία μας όρισε τη γιορτή της 8ης Νοεμβρίου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Τῶν οὐρανίωv στρατιῶν Ἀρχιστράτηγοι, δυσωποῦμεv ὑμᾶς ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵvα ταῖς ὑμῶv δεήσεσι, τειχίσητε ἡμᾶς, σκέπῃ τῶν πτερύγωv, τῆς ἀΰλου ὑμῶν δόξης, φρουροῦvτες ἡμᾶς προσπίπτοντας, ἐκτεvῶς καὶ βοῶντας· Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω Δυνάμεων.

Έτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τῆς ἀνάρχου Τριάδος λειτουργοὶ οἱ ἀσώματοι, τῶν ἀκαταλύπτων οἱ πρῶτοι, μυστηρίων ἐκφάντορες, σὺν Θρόνοις Χερουβεὶμ καὶ Σεραφείμ, Δυνάμεις Ἐξουσίαι καὶ Ἀρχαί, Κυριότητες Ἀρχάγγελοι οἱ λαμπροί, καὶ Ἄγγελοι ὑμνείσθωσαν. Δόξα τῷ ὑποστήσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ καταλάμποντι, δόξα τῷ ὑμνουμένῳ δι’ ὑμῶν, τρισαγίοις ᾄσμασι.

Κοντάκιον
Ἦχος β’.
Ἀρχιστράτηγοι Θεοῦ, λειτουργοῖ θείας δόξῃς, τῶν ἀνθρώπων ὁδηγοί, καὶ ἀρχηγοὶ Ἀσωμάτωv, τὸ συμφέροv ἡμῖv αἰτήσασθε, καὶ τὸ μέγα ἔλεος, ὡς τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι.

Μεγαλυνάριον
Πρόκριτοι Δυνάμεων νοερῶν, Μιχαὴλ πρωτάρχα, καὶ λαμπρόμορφε Γαβριήλ, σὺν ταῖς οὐρανίαις, αἰτεῖτε στρατηγίαις, ἡμῖν καταπεμφθῆναι τὸ μέγα ἔλεος.

Ὁ Οἶκος
Ἔφης φιλάνθρωπε ἐν Γραφαῖς σου, πλήθη χαίρειν Ἀγγέλων ἐν οὐρανῷ, ἐπ’ ἀνθρώπῳ ἑνὶ μετανοοῦντι, Ἀθάνατε· ὅθεν ἡμεῖς οἱ ἐν ἀνομίαις, ἀναμάρτητε, μόνε καρδιογνῶστα, σὲ δυσωπεῖν καθ’ ἑκάστην τολμῶμεν ὡς εὔσπλαγχνον, οἰκτεῖραι καὶ καταπέμψαι ἀναξίοις κατάνυξιν, Δέσποτα, παρέχων ἡμῖν συγχώρησιν· ὑπὲρ πάντων γὰρ ἡμῶν πρεσβεύουσιν, οἱ τῶν Ἀσωμάτων Ἀρχιστράτηγοι.

Κάθισμα
Ἦχος πλ. δ’. Τὸ προσταχθὲν.
Τῶν ἀσωμάτων τοὺς χοροὺς ἐφιέμενοι, ἀνευφημεῖν οἱ ἐπὶ γῆς μιμησώμεθα, ὡς ἐφικτὸν τούτων τὴν ἁγιότητα, νεκροῦντες πάντα τὰ μέλη τὰ τῆς σαρκός, αἰτοῦντες, ὡς ὑπερμάχους τε καὶ φρουρούς, πάσης πλάνης λυτρώσασθαι, τοῦ ἀοράτου ἐχθροῦ, ἡμᾶς τοὺς ἀνυμνοῦντας αὐτούς, ὅπως εὕρωμεν ἔλεος.

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

392 – Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος Α΄ θέτει εκτός νόμου τις αρχαίες θρησκείες.
960 – Οι Βυζαντινοί υπό τον Λέοντα Φωκά τον Νεότερο καταφέρνουν συντριπτική νίκη επί του Χαμδανίδη εμίρη Σαΐφ αλ-Ντάουλα στην Ανδρασσό.
1519 – Ο Ερνάν Κορτές εισέρχεται στην Τενοτστιτλάν και ο Αζτέκος ηγέτης Μοντεζούμα Β´ τον καλωσορίζει με μία μεγάλη γιορτή.
1520 – Λουτρό αίματος στη Στοκχόλμη: Μετά την εισβολή τους στη Σουηδία, οι Δανοί εκτελούν περίπου 100 άτομα.
1576 – Ογδοηκονταετής Πόλεμος: Ειρήνευση της Γάνδης. Οι επαρχίες της Ολλανδίας ενώνονται για να αντιταχθούν στην ισπανική κατοχή.
1602 – Ανοίγει τις πύλες του στο κοινό η Βιβλιοθήκη Μπόντλιαν του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
1612 – Ισχυρός σεισμός σημειώνεται στην Κρήτη, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.
1620 – Λαμβάνει χώρα κοντά στην Πράγα η μάχη του Λευκού Όρους, η οποία λήγει με νίκη των καθολικών.
1644 – Ο αυτοκράτορας Σουντσί, ο τρίτος αυτοκράτορας της δυναστείας των Τσινγκ, ενθρονίζεται στο Πεκίνο μετά την κατάρρευση της δυναστείας των Μινγκ ως ο πρώτος αυτοκράτορας της δυναστείας των Τσινγκ που θα κυβερνήσει σε όλη την Κίνα.
1745 – Ο Κάρολος Εδουάρδος Στιούαρτ εισβάλλει στην Αγγλία μ’ έναν στρατό περίπου 5.000 ανδρών.
1861 – Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος: Υπόθεση Τρεντ. Το USS San Jacinto σταματά το βρετανικό ταχυδρομικό πλοίο Trent και συλλαμβάνει δύο Συνομόσπονδους απεσταλμένους, πυροδοτώντας διπλωματική κρίση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α.
1889 – Η Μοντάνα γίνεται η 41η πολιτεία των Η.Π.Α.
1892 – Αρχίζει γενική απεργία στη Νέα Ορλεάνη, ενώνοντας για πρώτη φορά λευκούς και μαύρους συνδικαλιστές σε μία επιτυχημένη τετραήμερη γενική απεργία.
1895 – Καθώς πειραματίζεται με την ηλεκτρική ενέργεια, ο Βίλχελμ Κόνραντ Ρέντγκεν ανακαλύπτει τις ακτίνες Χ.
1901 – Ευαγγελικά: Αιματηρά επεισόδια ξεσπούν στην Αθήνα με αφορμή τη μετάφραση των Ευαγγελίων στη δημοτική γλώσσα.
1912 – Απελευθέρωση της Φλώρινας και της Μυτιλήνης.
1923 – Πραξικόπημα της μπιραρίας: Στο Μόναχο, ο Αδόλφος Χίτλερ ηγείται των Ναζί σε μία ανεπιτυχή προσπάθεια να ανατρέψει τη γερμανική κυβέρνηση.
1926 – Ιδρύεται ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας (ΑΠΟΕΛ).
1936 – Ισπανικός εμφύλιος πόλεμος: Τα στρατεύματα του Φράνκο αποτυγχάνουν στην προσπάθειά τους να καταλάβουν τη Μαδρίτη αλλά θα ξεκινήσουν την 3ετή πολιορκία της πόλης.
1939 – Δύο Βρετανοί πράκτορες της Secret Intelligence Service συλλαμβάνονται από τους Γερμανούς στο Φένλο.
1939 – Στο Μόναχο, ο Αδόλφος Χίτλερ γλιτώνει από απόπειρα δολοφονίας ενώ γιόρταζε την 16η επέτειο από το πραξικόπημα της μπιραρίας.
1940 – Ελληνοϊταλικός Πόλεμος: Η ιταλική εισβολή στην Ελλάδα αποτυγχάνει καθώς οι ελληνικές μονάδες αποκρούουν τους Ιταλούς στη μάχη Ελαίας – Καλαμά.
1942 – Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Γαλλική Αντίσταση πραγματοποιεί χτύπημα στο Αλγέρι, στο οποίο 400 Γάλλοι πατριώτες εξουδετερώνουν, μετά από 15 ώρες μάχης, το 19ο Σώμα Στρατού της Γαλλίας του Βισύ και συλλαμβάνουν αρκετούς στρατηγούς, επιτρέποντας την άμεση επιτυχία της επιχείρησης Πυρσός στο Αλγέρι.
1950 – Πόλεμος της Κορέας: Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία καταρρίπτει δύο βορειοκορεάτικα αεροπλάνα στην πρώτη αερομαχία με αεροσκάφη τζετ στην ιστορία.
1957 – Η πτήση 7 της Pan American εξαφανίζεται μεταξύ Σαν Φρανσίσκο και Χονολουλού. Συντρίμμια και σώματα ανακαλύπτονται μία εβδομάδα αργότερα.
1957 – Το Ηνωμένο Βασίλειο πραγματοποιεί την πρώτη του επιτυχημένη δοκιμή βόμβας υδρογόνου στο Κιριτιμάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό.
1963 – Ορκίζεται η κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Στέφανος Χ. Στεφανόπουλος δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση και αρνείται την αντιπροεδρία, ως άνευ περιεχομένου.
1965 – Ιδρύεται το Βρετανικό Έδαφος Ινδικού Ωκεανού, αποτελούμενο από το αρχιπέλαγος Τσάγκος και τα νησιά Αλντάμπρα, Φαρκουχάρ και Ντεσρότσες.
1965 – Καταργείται επίσημα η θανατική ποινή στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός από περιπτώσεις προδοσίας, “πειρατείας με βία” (πειρατεία με την πρόθεση πρόκλησης θανάτου ή σοβαρής σωματικής βλάβης), εμπρησμού στα βασιλικά ναυπηγεία και κατασκοπείας, καθώς και άλλων αξιόποινων πράξεων του στρατιωτικού δικαίου. Η θανατική ποινή θα καταργηθεί σε όλες τις περιπτώσεις το 1998.
1966 – Ο πρώην γενικός εισαγγελέας της Μασαχουσέτης Έντουαρντ Μπρουκ γίνεται ο πρώτος Αφροαμερικανός που εκλέγεται στη Γερουσία των Η.Π.Α. από την εποχή της Ανασυγκρότησης.
1968 – Αεροπειρατεία σε αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, λίγο μετά την απογείωσή του από το Αεροδρόμιο Ορλύ των Παρισίων με προορισμό την Αθήνα. Οι δύο Ιταλοί δράστες συλλαμβάνονται και κινδυνεύουν με λιντσάρισμα από τους εξαγριωμένους επιβάτες.
1972 – Το HBO αρχίζει το πρόγραμμά του με την προβολή της ταινίας Οι Ατρόμητοι, με πρωταγωνιστές τους Πωλ Νιούμαν και Χένρι Φόντα.
1977 – Ο Έλληνας αρχαιολόγος και καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Μανόλης Ανδρόνικος ανακαλύπτει τον τάφο του Φιλίππου Β΄ της Μακεδονίας στη Βεργίνα.
1987 – Εκρήγνυται βόμβα στο Ενισκίλεν, στη Βόρεια Ιρλανδία, κατά τη διάρκεια τελετής απόδοσης τιμών σε όσους έχασαν τη ζωή τους σε πολέμους όπου συμμετείχαν οι βρετανικές δυνάμεις. Δώδεκα άνθρωποι σκοτώνονται και εξήντα τρεις τραυματίζονται.
1996 – Ένα λεπτό κίτρινο σουηδικό γραμματόσημο του 19ου αιώνα πωλείται σε δημοπρασία για 2,26 εκατομμύρια δολάρια και έτσι γίνεται το πολυτιμότερο γραμματόσημο στον κόσμο.
2002 – Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανοίγει τον δρόμο στις ΗΠΑ του Τζορτζ Μπους για επέμβαση στο Ιράκ.
2003 – Το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας συγκλονίζεται από πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας, που αποδίδεται σε βομβιστές-καμικάζι μέλη της Αλ Κάιντα.
2016 – Εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ εκλέγεται 45ος Πρόεδρος των ΗΠΑ και γίνεται ο πλουσιότερος πρόεδρος στην ιστορία της χώρας.
Γεννήσεις
30 – Νέρβας, Ρωμαίος αυτοκράτορας
1563 – Ερρίκος Β΄, δούκας της Λωρραίνης
1622 – Κάρολος Ι΄ Γουσταύος, βασιλιάς της Σουηδίας
1656 – Έντμουντ Χάλλεϋ, Άγγλος αστρονόμος και μαθηματικός
1715 – Ελισάβετ Κριστίνα, βασίλισσα της Πρωσίας
1843 – Μόριτζ Πας, Γερμανός μαθηματικός
1847 – Μπραμ Στόκερ, Ιρλανδός συγγραφέας
1848 – Γκότλομπ Φρέγκε, Γερμανός μαθηματικός και φιλόσοφος
1855 – Νικόλαος Τριανταφυλλάκος, Έλληνας πολιτικός
1885 – Γιώργος Μπουζιάνης, Έλληνας ζωγράφος
1895 – Φώτης Κόντογλου, Έλληνας συγγραφέας και ζωγράφος
1898 – Κάρλ φον Λε Σουϊρ, Γερμανός στρατηγός
1899 – Αγγέλα Παπάζογλου, Ελληνίδα τραγουδίστρια
1900 – Μάργκαρετ Μίτσελ, Αμερικανίδα συγγραφέας
1903 – Ηλίας Κυριακόπουλος, Έλληνας νομικός και πολιτικός
1912 – Στυλιανός Παττακός, Έλληνας στρατιωτικός
1913 – Πάτι Πέιτζ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια
1920 – Γαλάτεια Σαράντη, Ελληνίδα συγγραφέας
1922 – Κρίστιαν Μπάρναρντ, Νοτιοαφρικανός χειρουργός
1935 – Στράτος Διονυσίου, Έλληνας τραγουδιστής
1935 – Αλέν Ντελόν, Γάλλος ηθοποιός
1935 – Δημήτριος Σαπουντζής, Έλληνας πολιτικός
1936 – Βίρνα Λίζι, Ιταλίδα ηθοποιός
1945 – Αντόνιο Καρατόνι, διοικητής του Αγίου Μαρίνου
1945 – Αμπντελαζίζ Μπελχαντέμ, Αλγερινός πολιτικός
1946 – Γκους Χίντιγκ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής και προπονητής
1947 – Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ελληνίδα ηθοποιός
1947 – Μίνι Ράιπερτον, Αμερικανίδα τραγουδίστρια
1950 – Λου Λέον Γκερέρο, πολιτικός του Γκουάμ
1953 – Γιώργος Σταθάκης, Έλληνας πολιτικός
1953 – Γιώργος Φοιρός, Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής
1954 – Αριστίντες Γκόμες, πρωθυπουργός της Γουινέας-Μπισσάου
1954 – Καζούο Ισιγκούρο,Ιάπωνας συγγραφέας
1960 – Μίκαελ Νίκβιστ, Σουηδός ηθοποιός
1970 – Χουάν Χοσέ Μπορέλι, Αργεντινός ποδοσφαιριστής
1971 – Tech N9ne, Αμερικανός ράπερ
1972 – Γκρέτσεν Μολ, Αμερικανίδα ηθοποιός
1974 – Κισιμότο Μασάσι, Ιάπωνας εικονογράφος
1980 – Λουίς Φαμπιάνο, Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής
1982 – Τεντ Ντιμπιάσι Τζούνιορ, Αμερικανός παλαιστής
1983 – Μπλάνκα Βλάσιτς, Κροάτισσα αθλήτρια
1983 – Πάβελ Πογκρεμπνιάκ, Ρώσος ποδοσφαιριστής
1986 – Άαρον Σουόρτς, Αμερικανός προγραμματιστής υπολογιστών και ακτιβιστής
2003 – Λουίζα Ουίνδσορ, Αγγλίδα λαίδη
Θάνατοι
618 – Πάπας Αδεοδάτος Α΄
955 – Πάπας Αγαπητός Β΄
1122 – Νατζ αντ-Ντιν Ιλγκαζί ιμπν Αρτούκ, Τουρκομάνος ηγέτης
1226 – Λουδοβίκος Η΄, βασιλιάς της Γαλλίας
1365 – Νικολό Ατσαγιόλι, Ιταλός ευγενής
1494 – Μελότσο ντα Φορλί, Ιταλός ζωγράφος
1599 – Φρανθίσκο Γκερέρο, Ισπανός συνθέτης
1606 – Τζερόνιμο Μερκουριάλι, Ιταλός φιλόλογος και ιατρός
1670 – Εμμανουήλ, πρίγκιπας του Άνχαλτ-Κέτεν
1674 – Τζον Μίλτον, Άγγλος ποιητής
1688 – Σερμπάν Καντακουζηνός, πρίγκιπας της Βλαχίας
1719 – Μισέλ Ρολ, Γάλλος μαθηματικός
1817 – Αντρέα Απιάνι, Ιταλός ζωγράφος
1830 – Φραγκίσκος Α΄, βασιλιάς των Δύο Σικελιών
1871 – Κάρολος Φραγκίσκος Χολ, Αμερικανός εξερευνητής
1893 – Φράνσις Πάρκμαν, Αμερικανός ιστορικός
1908 – Τομάς Εστράδα Πάλμα, Κουβανός πολιτικός
1920 – Άγιος Νεκτάριος Αιγίνης
1933 – Μοχάμεντ Ναντίρ Σαχ, Βασιλιάς του Αφγανιστάν
1953 – Ιβάν Μπούνιν, Ρώσος συγγραφέας
1977 – Τάσος Γιαννόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
1986 – Βιατσεσλάβ Μόλοτοφ, Ρώσος πολιτικός
2001 – Αριστείδης Μόσχος, Έλληνας μουσικός
2003 – Ιωάννης Κοκονέτσης, Έλληνας μουσικός και μαέστρος
2005 – Αλέκος Αλεξανδράκης, Έλληνας ηθοποιός
2006 – Βασίλης Πολυδούρης, Αμερικανός συνθέτης
2009 – Βιτάλι Γκίνζμπουργκ, Ρώσος φυσικός
2017 – Αντόνιο Καρλούτσιο, Ιταλός εστιάτορας

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr