Η Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy

0
170
η-alpha-bank-ανακοίνωσε-την-ολοκλήρωση-της-συν

Alpha Bank: Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών ΑΕ 100% μητρική εταιρεία της Alpha Bank, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy, σύμφωνα με τη δεσμευτική συμφωνία που συνήφθη στις 22.2.2021 με εταιρείες που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner Capital Management LP και αναφορικά με:

(α) την πώληση στην εταιρεία Airmed Finance DAC του 80% της θυγατρικής της που δραστηριοποιείται στη διαχείριση δανείων, Cepal Υπηρεσιών και Συμμετοχών Μονοπρόσωπη ΑΕ (η Νέα Cepal), και

(β) την πώληση στην εταιρεία Foxford Capital L5 DAC του 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) αξίας 10,8 δισ. ευρώ

Η συνολική αξία του 100% της Νέας Cepal ορίστηκε σε 262 εκατ.ευρώ, περιλαμβανομένου ποσού 11 εκατ. ευρώ, καταβλητέου μόνον εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιηθεί με μόχλευση.

Η Alpha Bank ενεργώντας ως διοργανωτής και χρηματοδότης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development) συμφώνησαν να παράσχουν στη Νέα Cepal μακροπρόθεσμο κοινοπρακτικό δάνειο ποσού 105 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, συνεπεία των ανωτέρω, η αξία του 80% των μετοχών της Νέας Cepal ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ περίπου, περιλαμβανομένης της ως άνω υπό όρους καταβολής, και αντιπροσωπεύει την τιμή πώλησης των αντίστοιχων μετοχών. Ποσό 48 εκατ. ευρώ περίπου θα καταβληθεί εντός 18 μηνών.

Ο Όμιλος Alpha Bank διατηρεί τη δυνατότητα αποκόμισης περαιτέρω οφέλους μέσω πρόσθετης απόδοσης έως του ποσού των 68 εκατ. ευρώ, υπό την αίρεση της επίτευξης προκαθορισμένων στόχων.

Σύμβαση Διασφάλισης Επιπέδου Υπηρεσιών με τη Νέα Cepal

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, η Alpha Bank σύναψε σύμβαση μακροχρόνιας διαχείρισης σε αποκλειστική βάση με τη Νέα Cepal, για τη διαχείριση των υφιστάμενων ΜΕΑ Λιανικής Τραπεζικής και Επιχειρηματικής Τραπεζικής στην Ελλάδα, καθώς και αντίστοιχων μελλοντικών ροών ΜΕΑ.

Η διάρκεια της σύμβασης διασφάλισης επιπέδου υπηρεσιών, η οποία περιλαμβάνει όρους και προϋποθέσεις κατά τα πρότυπα της αγοράς (περιλαμβανομένων των Βασικών Δεικτών Αποδοτικότητας) θα είναι 13 έτη, με δυνατότητα επέκτασης.

Το 51% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, μεταβιβάστηκε σε εταιρεία που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η Davidson Kempner. Από το υπόλοιπο 49%, η Alpha Bank Α.Ε. θα διακρατήσει το 5% των ομολογιών τιτλοποίησης μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο διατήρησης κινδύνου, ενώ η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. σκοπεύει να διανείμει στους μετόχους της το 44% των αντίστοιχων ομολογιών που θα κατέχει, υπό την αίρεση της λήψης των σχετικών κανονιστικών και εταιρικών εγκρίσεων.

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση, η ολοκλήρωση της συναλλαγής Galaxy αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στις προσπάθειες να μειωθούν σημαντικά οι κινδύνοι του ισολογισμού του Ομίλου Alpha Bank και εν γένει να εξυγιανθούν τα στοιχεία ενεργητικού, βελτιώνοντας την ποιότητά τους. Η ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, της επιτρέπει να προβεί σε αποφασιστικά βήματα προς την εξυγίανση της ποιότητας των περιουσιακών της στοιχείων, ενώ η επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 0,8 δισ. ευρώ, θα υποστηρίξει την αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου της Alpha Bank, διατηρώντας τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας πάνω από το όριο του 16,5% που έχει θέσει η διοίκηση.

Το επικαιροποιημένο επιχειρησιακό σχέδιο της τράπεζας, που ανακοινώθηκε στις 24 Μαΐου 2021, στοχεύει στην περαιτέρω μείωση του αποθέματος ΜΕΑ, με σκοπό την επίτευξη Δείκτη ΜΕΑ σε επίπεδο Ομίλου 7% το 2022 και 2% έως το τέλος του 2024. Για να καταστεί εφικτή η μείωση αυτή του αποθέματος ΜΕΑ, η Alpha Bank ήδη προβεί σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για συναλλαγές ΜΕΑ με συνολική λογιστική αξία προ απομειώσεων άνω των 8 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τιτλοποιήσεων για τις οποίες θα γίνει χρήση του Προγράμματος Παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων, καθώς και άμεσων πωλήσεων χαρτοφυλακίων ΜΕΑ στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αναφέρει μεταξύ άλλων η τράπεζα.

Αλ.Λιδ.

Δείτε επίσης

Πηγή: tilegrafimanews.gr