Μέρισμα 499 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο από την Τράπεζα της Ελλάδος

0
100
μέρισμα-499-εκατ-ευρώ-στο-δημόσιο-από-την

Τράπεζα της Ελλάδος: Με το ποσό των 499 εκατ. ευρώ θα ενισχύσει η Τράπεζα της Ελλάδος τα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τα κέρδη της προηγούμενης χρονιάς.

Ταυτόχρονα, λόγω των αβεβαιοτήτων, το γενικό συμβούλιο της ΤτΕ, αποφάσισε σήμερα τη δημιουργία ειδικού αποθεμματικού για χρηματοοικονομικούς κινδύνους, ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Όπως προκύπτει από τις χρηματοικονομικές καταστάσεις του 2021, τα συνολικά καθαρά έσοδα της Τράπεζας για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε 1.011 δισ. ευρώ, ενώ τα συνολικά έξοδα προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 361,4 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ προβλέψεων στη χρήση 2021 ανήλθαν σε 649,6 εκατ. ευρώ, έναντι 391,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 258,5 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη χρήσεως, κατόπιν της συνολικής επίδρασης των προβλέψεων, ύψους 2.620,9 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω απελευθέρωσής τους συνεπεία της βελτίωσης της πιστοληπτικής αξιολόγησης του Ελληνικού Δημοσίου, διαμορφώθηκαν σε 3.270,5 δισ. ευρώ, έναντι 661,7 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας, ήτοι δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και αποσβέσεις, διαμορφώθηκαν σε 361,4 εκατ. ευρώ, έναντι 452,2 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 90,8 εκατ. ευρώ. Η μεταβολή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση των δαπανών προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 290,5 εκατ. ευρώ, έναντι 381,5 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, λόγω της αναλογιστικής αποτίμησης των υποχρεώσεων της Τράπεζας για παροχή κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς η Τράπεζα καλύπτει εξ ολοκλήρου τις συνταξιοδοτικές δαπάνες του προσωπικού της.

Το ενεργητικό της Τράπεζας της Ελλάδος στις 31 Δεκεμβρίου 2021, ανήλθε σε 237,6 δισεκ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 54,4 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση. Το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων διαμορφώθηκε σε 4.838,1 εκατ. ευρώ, έναντι 7.525,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2020.

Χ.Ζ.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr