Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

0
182

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Μνημόνιο συνεργασίας πενταετούς διάρκειας συνυπέγραψαν, προλσφατα, το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ) και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ),.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η συνεργασία αφορά σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ άλλων, στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, στην κατάρτιση του προσωπικού των δύο φορέων, στην πρακτική άσκηση των φοιτητών, στην μεταφορά τεχνογνωσίας, στην αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας για την προαγωγή εφαρμογών σε θέματα ασφάλισης και στην ανάπτυξη ερευνητικών πρωτοβουλιών.

Το μνημόνιο συνεργασίας καθορίζει 11 κύριους τομείς κοινής δράσης και ειδικότερα:

1. Την προώθηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης του προσωπικού και την προώθηση της εκπαίδευσης και της διά βίου μάθησης.

2. Την προώθηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης στις επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ελλάδος.

3. Την αμοιβαία μεταφορά τεχνογνωσίας διαμέσου σεμιναρίων, παρουσιάσεων, συναντήσεων εργασίας και λοιπόν μέσων.

4. Την εν γένει αξιοποίηση της επιστήμης και της έρευνας για την προαγωγή εφαρμογών σε θέματα ασφάλισης προς κοινό όφελος.

5. Την από κοινού διενέργεια μελετών, ερευνών και ανάπτυξη εφαρμογών, για την κατανόηση ή/και αντιμετώπιση θεμάτων τα ασφάλισης.

6. Την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που δύναται να χρηματοδοτηθούν από εσωτερικά κονδύλια έρευνας ή/και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και από άλλους φορείς, ή/και από τις επιχειρήσεις – μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ελλάδος.

7. Την προβολή και προώθηση των δράσεων των δύο πλευρών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα σε θέματα ασφάλισης.

8. Την από κοινού διοργάνωση επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (π.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων).

9. Την από κοινού συμμετοχή σε επιτροπές τεχνοκρατικού επιπέδου για θέματα που άπτονται της ασφάλισης.

10. Την ανταλλαγή πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων, με το πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών να καθορίζεται και να συμφωνείται σε κάθε περίπτωση από κοινού.

11. Τη διοργάνωση ετήσιου recruitment fair για τους αποφοίτους του ΠΑΠΕΙ όπου ενδιαφερόμενοι Μεσίτες Ασφαλίσεων θα έχουν περίπτερο σε κάποιο χώρο του Πανεπιστημίου για πρόσληψη στελεχών.

Για την υλοποίηση της συνεργασίας μεταξύ του ΣΕΜΑ και του Πανεπιστήμιου ΠΕΙΡΑΙΩΣ, οι δύο πλευρές ορίζουν ως συντονιστές, ο μεν Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ελλάδος τον εκάστοτε πρόεδρο αυτού, το δε Πανεπιστήμιο Πειραιώς τoν αναπληρωτή καθηγητή Σωτήριο Μπερσίμη (πρόεδρο του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, σήμερα), καθ’ όλη τη διάρκεια του Μνημονίου. Οι συντονιστές θα ενεργούν ως εκπρόσωποι των φορέων που συνεργάζονται και αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη συνολική διαχείριση, εκπροσώπηση και επικοινωνία του μνημονίου και των δράσεων αυτού προς τρίτους.

Ανάλογα, δε, με την δράση, θα συγκροτούνται κοινές ομάδες εργασίας.

O πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς Καθηγητής, ‘Αγγελος Κότιος, δήλωσε ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ), γιατί ενισχύει την εξωστρέφεια του Ιδρύματος σε εθνικό και διεθνή επίπεδο και συνδέει την εκπαίδευση με την παραγωγικές δυνάμεις του τόπου.

Ο πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, αναπληρωτής καθηγητής, Σωτήριος Μπερσίμης δήλωσε: «Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης διαμέσου ενός απαιτητικού προγράμματος σπουδών ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του συνεχώς εξελισσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας ταυτόχρονα εξαιρετικές επαγγελματικές προοπτικές για τους αποφοίτους του. Οι σπουδές στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης συνδυάζουν τη θεωρητική γνώση με την πρακτική εξάσκηση και αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και αρετές των φοιτητών, εξασφαλίζοντας τους την επιστημονική εξειδίκευση για την ταχύτερη επαγγελματική επιτυχία τους. Η Στατιστική, η αναλυτική των δεδομένων και η στατιστική μηχανική μάθηση αποτελούν κύριους παράγοντες επίτευξης των στόχων του Ασφαλιστικού κλάδου. Παράλληλα, μέσα από μια σειρά δράσεων, όπως η σημερινή, το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης φέρνει τους φοιτητές του κοντά με την αγορά επιταχύνοντας περεταίρω την επαγγελματική τους αποκατάσταση».

Ο πρόεδρος του ΣΕΜΑ, Μιχάλης Τζωρτζωρής δήλωσε ότι: «η δημιουργία κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων με το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, θα φέρει πιο κοντά στους μεσίτες ασφαλίσεων την ακαδημαϊκή κοινότητα, συνδέοντας την αγορά εργασίας με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας οι δύο φορείς θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν μια αμφίδρομη σχέση μεταφοράς εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειριών προς όφελος και των δύο πλευρών, καθώς και να καθορίσουν τομείς κοινού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη ερευνών και μελετών που αφενός θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης, αφετέρου θα προσφέρουν τη δυνατότητα στους φοιτητές να καλλιεργήσουν τις γνώσεις τους, ερχόμενοι σε απευθείας επαφή με την αγορά».

Πηγή: tilegrafimanews.gr