Πειραιώς: Τι είπε ο Χ.Μεγάλου στους αναλυτές

0
51
πειραιώς-τι-είπε-ο-χ-μεγάλου-στους-αναλ
Ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου μιλά στην Γενική Συνέλευση μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017. Πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο η ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

«Οι μέτοχοί μας, οι πελάτες μας και οι επενδυτές περιμένουν πολλά από εμάς και στόχος μας είναι η τράπεζα με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά να γίνει δυνατή και με υψηλή κερδοφορία», τόνισε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου στην ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2020.

Το βιβλίο προσφορών (book building) θα ανοίξει στα μέσα Απριλίου

Σε ότι αφορά το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στόχος είναι να περιορίσει το ποσοστό του κάτω από το 33%.

Για τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs της πανδημίας, η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς εκτιμά ότι θα αγγίξουν το 1 δισ. ευρώ.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 7 Απριλίου

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πραγματοποιηθεί στις 7 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 16.03.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 7η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας με δυνατότητα περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018

Θέμα 2ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετοχής με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας δια της συνένωσής τους (reverse split), και, εφόσον απαιτηθεί προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους του υφιστάμενου αποθεματικού υπέρ το άρτιο. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Θέμα 3ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (όπως αυτά τα μεγέθη θα έχουν διαμορφωθεί κατόπιν των εταιρικών πράξεων που περιλαμβάνονται στο Θέμα 2ο της ημερήσιας διάταξης) με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 25 του καταστατικού της Εταιρείας

Θέμα 4ο: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 του Ν. 4548/2018 σε στελέχη της διοίκησης και του προσωπικού της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options)

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης την 14η Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018

Δείτε επίσης

Πηγή: tilegrafimanews.gr