Πέρασε στο ΤΧΣ το 61,34% της Τράπεζας Πειραιώς

0
94

Και επισήμως στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) περιήλθε το 61,34% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των 394,4 εκατ. νέων μετοχών, οι οποίες προέκυψαν από τη μετατρομή των CoCos (μετατρέψιμων ομολόγων), αξίας άνω των 2 δισ. ευρώ.

Το μετοχικό κεφαλαίο της εισηγμένης, κατά συνέπεια, αυξήθηκε κατά 2,366 δισ. ευρώ (σ.σ. ονομαστική αξία + τόκοι των CoCos) και ανέρχεται σε 4,9 δισ. ευρώ, διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές ονομαστικές μετοχές, αξίας 6 ευρώ καθεμίας.

Η χρηματοοικονομική θέση της Τρ. Πειραιώς, ωστόσο, δεν μεταβλήθηκε καθώς πρόκειται για ανακατανομή των ιδίων κεφαλαίων, εξαιρουμένων των συναφών εξόδων. Ως εκ τούτου, η αύξηση κατά 2,366 δισ. ευρώ συνδυάστηκε με μείωση στα αποτελέσματα εις νέον κατά 326,4 εκατ. κι απο αναγνώριση των 2,040 δισ. ευρώ.

Έτσι, η τιμή των μετοχών της εταιρείας παρέμεινε στα επίπεδα του 1,1 ευρώ, με κεφαλαιοποίηση 949 εκατ. ευρώ, διαιρούμενης σε 831 εκατ. μετοχές.

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ

Σε συνέχεια της από 12.01.2021 ανακοίνωσης της «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.» (η «Εταιρεία»), με την οποία γνωστοποιήθηκε ότι η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη συνεδρίασή της την 12.01.2021, ενέκρινε την εισαγωγή των Νέων Μετοχών (όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ενημερώθηκε ότι πραγματοποιήθηκε η πίστωση των Νέων Μετοχών στη μερίδα και το λογαριασμό αξιών του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ) και η διαπραγμάτευση τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών αρχίζει την 14.01.2021.

Προς το σκοπό αυτό και σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας υπέβαλε σήμερα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το έντυπο γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών. Ως Νέες Μετοχές νοούνται οι 394.400.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 6,00 η κάθε μία, οι οποίες προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 2.366,4 εκατ. κατόπιν μετατροπής του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Bonds, στο εξής «CoCos») από το ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας συνολικής ονομαστικής αξίας € 2.040 εκατ. και ημερομηνίας έκδοσης 02.12.2015, οι οποίες είχαν καλυφθεί πλήρως από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στο Νόμο 3864/2010, την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 36/2015, και τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας.

Συνεπεία των ανωτέρω, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει σήμερα άμεσα 509.775.400 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 61,34% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Από το προαναφερθέν συνολικό αριθμό κοινών μετοχών, 2.042.067 μετοχές έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7Α του Ν. 3864/2010. Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον σε €4.986.354.984 διαιρούμενο σε 831.059.164 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 εκάστη.

Πηγή: tilegrafimanews.gr