Τα αποτελέσματα της Eurobank

0
180
τα-αποτελέσματα-της-eurobank

Τα αποτελέσματα του 2021 ξεπέρασαν τις αρχικές προσδοκίες σε όρους κερδοφορίας, ποιότητας ενεργητικού και κεφαλαιακής επάρκειας, επισημαίνει η τράπεζα ανακοινώνοντας τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Ειδικότερα, τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ανήλθαν σε €900εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €424 εκ. το 2021, με την απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται σε 8,2%.

Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε από 14,0% το 2020 σε 6,8% το 2021, καθιστώντας τη Eurobank την 1η ελληνική τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη. Επίσης, οι κεφαλαιακοί δείκτες ενισχύθηκαν περισσότερο του αναμενομένου, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης κερδοφορίας και των θετικότερων επιπτώσεων από τις συναλλαγές «Mexicο», «Wave» και «Triangle». Κατά συνέπεια, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε σε 16,8% και ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή των όρων της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε σε 13,6%7, έναντι πρόβλεψης 12,8%.

Αναλυτικά:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 2,1% το 2021 σε €1.321εκ., κυρίως λόγω της από-ενοποίησης των NPEs χαρτοφυλακίων. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο υποχώρησε σε 1,84% το 2021, από 2,03% το 2020.
Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 18,7% σε ετήσια βάση ανήλθαν σε €456εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου, τις χορηγήσεις δανείων και τη διαχείριση περιουσίας. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αντιστοιχούσαν σε 64 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού το 2021, έναντι 58 μονάδων βάσης το 2020.
Η αύξηση των εσόδων προμηθειών υπερκέρασε τη μείωση των επιτοκιακών εσόδων, με αποτέλεσμα τα οργανικά έσοδα να αυξηθούν κατά 2,5% σε €1.776εκ. το 2021. Τα λοιπά έσοδα υποχώρησαν σε €128εκ. το 2021, από €439εκ. το 2020, κυρίως λόγω χαμηλότερων εσόδων από κέρδη ομολόγων. Κατά συνέπεια, τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 12,3% σε €1.904εκ. το 2021.
Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,8% στα €876εκ. με το δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σταθερά κάτω του 50% στο 46,0%.
Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 4,1% το 2021 στα €900εκ.
Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 21,1% το 2021 σε €1.028εκ., λόγω χαμηλότερων λοιπών εσόδων.
Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων διαμορφώθηκαν σε €418εκ. το 2021 και αντιστοιχούσαν σε 111 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων, καθώς ο σχηματισμού νέων NPEs ήταν σημαντικά χαμηλότερος του αναμενομένου.
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 64,9% έναντι του 2020 σε €482εκ.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €585εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €424εκ. το 2021.
Οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €148εκ. το 2021. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 7,5% και ανήλθαν σε €259εκ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 28,0% σε €186εκ. το 2021.
Ο δείκτης των NPEs μειώθηκε κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες έναντι του 2020 και διαμορφώθηκε σε 6,8% στο τέλος του 2021, καθιστώντας τη Eurobank την 1η τράπεζα στην Ελλάδα με μονοψήφιο δείκτη. Tα συνολικά NPEs υποχώρησαν κατά €2,9δισ. το 2021 και διαμορφώθηκαν σε €2,8δισ. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 7,4 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 69,2%.
CET1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) διαμορφώθηκαν σε 14,5%8 και 16,8%8 στο τέλος του 2021, αυξημένοι κατά 60 και 50 μονάδες βάσης αντίστοιχα έναντι του 2020. Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικά υψηλότεροι των αντίστοιχων ελαχίστων εποπτικών ορίων για το 2022 (TSCR) 6,2% και 11,0%. Ο δείκτης CET1 με την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ αυξήθηκε κατά 160 μονάδες βάσης το 2021 και διαμορφώθηκε σε 13,6%8, ως αποτέλεσμα της υψηλότερης του αναμενομένου κερδοφορίας και των θετικότερων επιπτώσεων από τις συναλλαγές «Mexicο», «Triangle» και «Wave». Η δεσμευτική συμφωνία με την Worldline B.V. για την πώληση 80% των υπηρεσιών αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (Project «Triangle») συνεισφέρει θετικά 80 μονάδες βάσης στο δείκτη κεφαλαίων και η συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους €1,7δισ. (Project «Wave») συνεισφέρει 40 μονάδες βάσης. Η σημαντική μείωση των NPEs το 2021 σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων οδήγησαν στη βελτίωση του δείκτη Texas από 63% το 2020 σε 36% το 2021.
Το σταθμισμένο ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €39,9δισ. στο τέλος του 2021.
Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε €7,8δισ. το 2021. Τα ενήμερα δάνεια σε επίπεδο Ομίλου ενισχύθηκαν οργανικά σε ετήσια βάση κατά €1,5δισ. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €40,8δισ. στο τέλος του 2021, περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής διαβάθμισης ύψους €5,1δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια διαμορφώθηκαν σε €22,4δισ., τα στεγαστικά σε €10,1δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,2δισ.
Οι καταθέσεις πελατών ενισχύθηκαν κατά €5,9δισ. το 2021. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως ανήλθαν σε €40,6δισ. και οι προθεσμιακές και λοιπές σε €12,6δισ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις βελτιώθηκε περαιτέρω σε 73,2%, από 79,1% το 2020. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας βελτιώθηκε και αυτός σε 152,4% το 2021, από 123,7% το 2020.
Φωκίων Καραβίας: Χρονιά ορόσημο το 2021
«Το 2021 ήταν μια χρονιά-ορόσημο για τη Eurobank. Ολοκληρώνοντας με επιτυχία τo σχέδιο εξυγίανσης του ισολογισμού, γίναμε η πρώτη συστημική τράπεζα με μονοψήφιο δείκτη NPEs στο 6,8%, κάτι που αποτελεί σημείο καμπής για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μετά από 10 και πλέον χρόνια οικονομικής κρίσης», επισημαίνει ο CEO του ομίλου.

«Ταυτόχρονα, συνεχίσαμε να επιτυγχάνουμε θετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς. Η αύξηση του κύκλου εργασιών μας, η οποία περιλαμβάνει νέες εκταμιεύσεις δανείων 7,8 δισ. ευρώ και αύξηση καταθέσεων κατά 5,9 δισ. ευρώ έναντι του 2020, οδήγησε τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υψηλότερα κατά 4% το 2021. Ως αποτέλεσμα της ισχυρής κερδοφορίας και κεφαλαιακά θετικών συναλλαγών, η κεφαλαιακή μας βάση ενισχύθηκε περαιτέρω στο 16,8%.

Η παγκόσμια οικονομία και το διεθνές εμπόριο μπαίνουν σε αχαρτογράφητα νερά μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της. Καθώς τα γεγονότα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, οποιαδήποτε αξιολόγηση των συνεπειών τους είναι πρόωρη. Ωστόσο, για την Ελλάδα, αυτό είναι το τρίτο κύμα μιας δυσμενούς συγκυρίας, μετά από την μακρά οικονομική κρίση και την πανδημία. Είναι νωρίς ακόμη για να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία, για την οποία ένα έτος εντυπωσιακής ανάκαμψης έθεσε τα θεμέλια για την έναρξη ενός κύκλου ισχυρής και διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση, τα θεμελιώδη μεγέθη για την επικράτηση του θετικού σεναρίου εξακολουθούν να ισχύουν: η ύπαρξη ενός φιλικού για επενδύσεις επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ένας σταθερός οδικός χάρτης με βάση το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης, που περιλαμβάνουν το NextGenEU και λοιπούς πόρους από την ΕΕ. Οι επιπτώσεις της γεωπολιτικής αναταραχής είναι πιθανό να μετριαστούν με συντονισμένα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως συνέβη και με την πανδημία.

Οι τράπεζες έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν σε μια οικονομική ανάκαμψη που θα βασίζεται στις επενδύσεις, καθώς η Ελλάδα εξέρχεται από μια δεκαετία απομόχλευσης. Πιστεύουμε ότι η Eurobank βρίσκεται σε θέση ισχύος, ώστε να εκμεταλλευτεί τον ενάρετο κύκλο ανάπτυξης. Η κερδοφορία μας θα στηριχτεί στην αύξηση των δανείων, στους τομείς που παράγουν έσοδα από προμήθειες, όπου έχουμε ηγετική θέση, στη συγκράτηση του κόστους, με το επιχειρηματικό μας μοντέλο να μετατοπίζεται από τη διαχείριση, το «run the bank», στην ανάπτυξη, το «grow the bank» με αιχμή τις επενδύσεις σε ανθρώπους και τεχνολογίες. Ταυτόχρονα, παραμένει ισχυρή η δέσμευσή μας να υποστηρίξουμε ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης για όλους, που μπορεί να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη ευημερία στις χώρες και τις κοινωνίες που υπηρετούμε.»

Στρατηγικός Σχεδιασμός 2022-2024
Έχοντας επιτύχει όλους τους στόχους που είχαν τεθεί για το 2021, η Eurobank, χωρίς να αγνοεί τις επιπτώσεις από την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση, βρίσκεται πλέον σε θέση ισχύος, έτοιμη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την ανάκαμψη των οικονομιών στις οποίες διαθέτει παρουσία. Ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί τόσο το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο περιλαμβάνει παρουσία στην Ελλάδα, σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης και εργασίες στον τομέα των Επενδυτικών Ακινήτων (Investment Property) όσο και ο ισχυρότερος ισολογισμός μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Η στρατηγική μας για την περίοδο 2022-2024 συνοψίζεται ως εξής:

Στη χρηματοδότηση του νέου αναπτυξιακού κύκλου.
Στη διατήρηση της ηγετικής θέσης στους τομείς που παράγουν έσοδα από προμήθειες.
Στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και των δεδομένων.
Στην επίτευξη διατηρήσιμων αποδόσεων για τους μετόχους και η επιστροφή στη διανομή μερίσματος.
ESG: Στην υποστήριξη της πράσινης μετάβασης και της χρηματοδότησης χωρίς αποκλεισμούς.
Πιο αναλυτικά, οι χρηματοοικονομικοί στόχοι έχουν ως εξής:

Μέση αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 13% το χρόνο.
Επίτευξη διατηρήσιμης απόδοσης επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10% κατ’ έτος.
Δημιουργία τουλάχιστον 100 μονάδων βάσης κεφαλαίων ετησίως από την κερδοφορία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, τη διανομή μερίσματος και την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης.
Διανομή μερίσματος από τη χρήση του 2022 σε ποσοστό περίπου 20%, υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές.
Μείωση του δείκτη NPEs από 6,8% το 2021 σε 4,8% το 2024.

Δείτε επίσης.

Πηγή: tilegrafimanews.gr